Шыу зэнэкъокъу

Къэбэртэе-БэлъкъарымкIэ къуаджэу Нэртан Iоныгъом и 1-м Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон – шыу къызэпачъэ щаублагъ.

МэфипшIым къыкIоцI шыухэм километрэ 1000 хъурэ гъогуонэ хьылъэ къызэпачыгъ. Зэнэ­къокъум хэлэжьэгъэ шыу 11-м щыщэу ыкIэм нэсыгъэр шыуищ. Iоныгъом и 10-м аухыгъэ зэнэкъокъум щатекIуагъэхэр шыухэу Къуныжъ Роберт, Гятов Шамиль, Дудэ Арсен. Ахэр шыхэу Инал, Щагъди, Къызбэч атесыгъэх. Сомэ мин 500 хъурэ ахъщэ шIухьафтыныр зэфэдизэу ахэм афагощыгъ.

«Урысыем ирекордхэм ятхылъ» илIыкIоу Александр Пересвет къызэриIуагъэмкIэ, зигугъу къэтшIыгъэ шыухэм дунэе рекорд агъэуцугъ. Зэнэкъокъум щатекIуагъэхэм «Урысыем ирекордхэм ятхылъ» исертификат аратыгъ. Жюрим хэтыгъэ Надежда Купцовам къыIотагъ шыу­хэм пхъашэу гъунэ зэралъафыщтыгъэр, ащкIэ компьютер технологиехэр зэрагъэфедэщтыгъэр.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэр къэбэртэе шы лъэпкъхэмкIэ Фондыр ары. ШыхъунымкIэ Урысые научнэ-ушэтэкIо институтым идиректорэу Александр Зайцевым къэбэртэе шы лъэпкъ­хэм осэшхо къаритыгъ. Ахэм къин къащымыхъоу гъогуонэ­шхо зэпачын зэралъэкIырэр, зэрэ­дахэхэр, зэнэкъокъум щатекIорэ шыхэм генетическэ ушэтынхэр зэрарашIылIэщтхэр ащ къыIуагъ.

Тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Мирзоев Аслъанбэч къэбэртэе шы лъэпкъхэр заом илъэхъан зэрагъэфедэщты­гъэхэм, ахэр бэщэчэу зэрэщытхэм, алъабжъэ зэрэпытэм, къушъхьэхэм, зекIохэм зэратегъэпсыхьагъэм, чъыIи фаби къызэрямыгуаорэм тащигъэ­гъозагъ.

Джыдэдэм пограничникхэм къэбэртэе шы лъэпкъхэр якъулыкъукIэ къызфагъэфедэх, туризмэмкIи, ДЦП зиIэ кIэлэцIыкIухэм яIэзэгъэнымкIи ахэр Iэрыфэгъоу щытых.

Адыгэ организациеу «Шыу Хас» зыфиIорэм илъэсым къыкIоцI тIо шы зэнэкъокъухэр зэхещэх. Зигугъу къэтшIыгъэ Фондым ипрезидентэу Сибекэ Артур ары шыу къызэпачъэм изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэри, спонсорэу иIагъэри. Мы зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм Артури ащыщыгъ.