Унэгъо анахь дэгъухэм афэгушIуагъэх

Къэралыгъом щызэха­щэ­рэ зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэм и Уры­сые ыкIи шъолъыр едзыгъохэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэм тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щафэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лауреатхэм дипломхэр ыкIи шIухьафтын лъапIэхэр аритыжьыгъэх.

Урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэр ятфэнэрэу зэха­щагъ. Шъолъыр едзыгъохэм язэфэхьысыжьхэм адиштэу къэралыгъом исубъект 83-мэ яунэгъо 342-рэ финалым ихьа­гъэх. Лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ текIоныгъэр зыфагъэшъошагъэхэр унэгъо 89-рэ.

Шъолъыр едзыгъом щытекIогъэ унэгъуи 5 Адыгеим ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Ахэр: Мыекъопэ районым щыпсэухэрэ Александр ыкIи Лидия Кривых (лъэныкъоу — Урысыем иунэгъо дышъ), Теуцожь районымкIэ НэмытIэкъо­хэу Аслъанрэ МулиIэтрэ (Унагъор — хабзэхэм яухъумакIу), Шэуджэн районым щыщхэ Набэкъохэу Айдэмыррэ Зитэрэ (Къоджэ унагъор), Тэхъутэмыкъое районымкIэ ХьакIэко Казбекрэ Сусаннэрэ (Сабыибэ зэрыс унагъу), Мыекъуапэ щыпсэухэрэ зэшъхьэгъусэхэу Олег ыкIи Александра Капненовхэр (Унэгъо ныбжьыкI). Зыхэлэжьэгъэ лъэныкъом елъы­ты­гъэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр НэмытIэкъохэм яунагъу ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ Урысые зэнэкъокъум текIоны­гъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ыкIи хэлэжьагъэхэм къафэгушIуагъ, мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэу­нэфыкIыгъ. Республикэм ипащэ зэрилъы­­тэрэмкIэ, зэнэкъокъум бэхэр зэрэхэлажьэхэрэм ыкIи шъолъырым илIыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр зэряIэхэм къегъэлъагъо унагъом имэхьанэ республикэм осэшхо зэрэщыфашIырэр, зэрифэшъуашэу ясабыйхэр зэрапIухэрэр, IэпыIэгъу зэрэзэфэхъужьыхэрэр.

— Республикэм, къэралыгъом зэрэпсаоу IэпыIэгъу шъуафэхъу обществэ пытэ, къэралыгъо лъэш гъэпсыгъэнхэмкIэ. Ащ мэхьанэшхо иI. Арышъ, сабый зэрыс унагъохэм щыIэкIэшIу яIэныр, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, нахь пытэ хъунхэр къэралыгъо пшъэ­рылъ шъхьаIэу сыдигъуи щыт. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ренэу къыхегъэщы къэралыгъом цIыфхэр социальнэу къыухъумэнхэ зэрэфаер. УФ-м и Конституцие фашIыгъэ зэхъокIыныгъэхэм къадыхэлъытагъ цIыфхэм, унагъохэм, сабыйхэм ясоциальнэ фитыныгъэхэр ухъумэгъэнхэр. А лъэныкъом обществэм мэхьанэшхо реты, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу арагъэгъотыным республикэм зэрэщыпылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр псэупIэ ашIынымкIэ ыкIи зэрагъэгъотынымкIэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, чIыгу Iахьхэр ятыгъэнхэр ыкIи инфраструктурэ афэгъэпсыгъэныр, федеральнэ ыкIи шъолъыр мэхьанэ зиIэ ны мылъкур ятыгъэныр ары.

Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным фытегъэ­псыхьагъэх къэралыгъом и Президент иунэшъуакIэхэу мы илъэсым щегъэжьагъэу агъэцакIэхэрэр. Щылэ мазэм и 1-м щыублагъэу ахэр Адыгеим щыпхыращых.

ШэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу цIыфхэм ягъэгъотыгъэным республикэм ипащэхэм анаIэ тет. Джащ фэдэу еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, физкультурэр, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ псэуалъэхэм, кIэлэ­цIыкIу площадкэхэм, культурэм иучреждениехэм яшIын Адыгеим щылъагъэкIуатэ.

— ТшIэрэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу хъуныр, сабыеу къэхъу­хэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIы­гъэныр ары. Сабыибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ илъэс къэс республикэм щыхэхъо. Непэрэ мафэм ахэр 7193-рэ мэхъух, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, 346-кIэ нахьыб. Пшъэрылъ шъхьа­Iэу тиIэр тицIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэныр ары. АщкIэ IэпыIэгъу къытфэхъух зэгурыIоныгъэ зэрылъ ыкIи IофшIэныр шIу зылъэгъурэ тиунагъохэр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм гущыIэр заштэм, яунагъохэм шэн-хабзэу арылъхэр, нахьыжъхэм шъхьэкIэфэныгъэ афашIызэ ясабыйхэр зэрапIухэрэр рес­публикэм ипащэ къыфаIотагъэх. Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ Iофышхо зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къыфэрэзагъэх. Къуаджэхэр, поселкэхэр, къутырхэр тапэкIи зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ предложениехэр къахьыгъэх. Ахэм Адыгеим и ЛIышъхьэ адыригъэштагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ НэмытIэкъо унагъом фэгъэхьыгъэ тхыгъэ я 3-рэ нэкIубгъом ит.