Криштиану Роналду апэ ишъыщт

Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр Европэм футболымкIэ щызэнэкъокъух. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр купхэм ащэкIох.

Урысыем иешIакIохэр Сербиемрэ Венгриемрэ атекIуагъэх, купым апэрэ чIыпIэр щаIыгъ.

ЗэIукIэгъухэм ащыщхэм якIэу­х­хэр зэтэгъапшэх

Испаниер – Украинэр – 4:0, Франциер – Хорватиер – 4:2, Даниер – Англиер – 0:0, Швециер – Португалиер – 0:2, Бельгиер – Исландиер – 5:1, Кипр – Азербайджан – 0:1, Армениер – Эстониер – 2:0.

Португалиер Швецием зыдешIэм, Криштиану Роналду тIогъогогъо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Португалием ихэшыпыкIыгъэ командэ К. Роналду щешIэзэ, илъэс пчъагъэ хъугъэу тегъэгушIо. Гъогогъуи 101-рэ къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр спортышхом щагъэшIагъо. Дунэе рекордыр 109-рэ мэхъу.

Мэшэлахь. Криштиану Роналду ухьазырыныгъэ дэгъу иI. Къэлапчъэм Iэгуаор джыри бэрэ дидзэнэу, дунэе рекордыр ыгъэу­цунэу мурад ышIыгъ.

Спортсмен цIэрыIом игухэлъхэр къыдэхъущтхэу тэгугъэ.

Месси къыгъэзэ­жьыгъ

Лионель Месси «Барселонэм» хэкIыжьыщтэу къыIогъагъ. Зэлъа­шIэрэ ешIакIор икIэрыкIэу егуп­шысагъ, илъэс 17 хъугъэу «Барселонэм» зэрэхэтыр къыдилъыти, клубым щешIэнэу къыгъэзэ­жьыгъ.

Р. Мырзэр «Урал» щешIэщт

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щапIугъэ Мырзэ Резуан Ленинград хэкум икомандэ хэтэу Урысыем и Кубок къыдихыгъ. «Арсенал», нэмыкIхэм ащешIагъ, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ рагъэб­лагъэу къыхэкIыгъ. Аужырэ илъэ­сым «Спартак» Москва щешIагъ.

«Спартак» итренерхэр зэбла­хъугъэх, Р. Мырзэми командэу зыхэтыр зэблихъун фаеу хъугъэ. «Урал» Екатеринбург щешIэнэу гухэлъ иI.

ИщыкIагъэр — текIоныгъитIу

Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ Европэм изэIукIэгъухэм ахэлажьэ.
Польшэм иешIакIохэр 1:0-у Урысыем къытекIуагъэх, купым апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае хъугъэ.

Европэм икIэух зэнэкъокъухэу 2021-рэ илъэсым Венгриемрэ Словениемрэ ащыкIощтым Урысыер хэлэжьэным фэшI Латвиемрэ Эстониемрэ зэIукIэгъухэр къашIуихьынхэ фае.

Урысыем очко 17, Польшэм — 16, Болгарием 8 яI.