ИгухэлъышIухэр къыдэхъунхэу

Урысые зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэр илъэсищкIэ узэкIэIэбэжьмэ атIупщыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ къэралыгъо платформэу «Россия – страна возможностей» зыфиIорэм ипроект шъхьаIэхэм ар ащыщ.

IэпэIэсэныгъэ зыхэлъэу, шIэныгъэ куу зиIэ цIыф чанхэм ягухэлъхэр пхыращынхэм, къэралыгъом федэ къыфахьын амал ятыгъэным ар фытегъэпсы­хьагъ. Народнэ хъызмэтымкIэ ыкIи къэралыгъо къулыкъумкIэ Урысые академиеу УФ-м и Президент дэжь щызэхащагъэм иIэпыIэгъу- кIэ мы Iофтхьабзэр пхыращы.

Мыгъэ пстэумкIи нэбгырэ 300 финалым нэсыгъ. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм ыгъэо­хъугъэхэу, гъатхэм ар зэхащэнэу хъугъэп, тызыхэт Iоныгъо мазэм и 6 — 7-м Москва хэкум щыкIуагъ.

АдыгеимкIэ мыгъэ мы зэнэ­къо­къум хэлэжьагъэхэм ащыщэу суперфиналым нэсыгъэх тигъэ­зет ибухгалтер шъхьаIэу Дмитрий Игнатовымрэ ООО-у «Сибирские инновационные системы» зыфиIорэм ипащэу Семен Синицынымрэ.

Дмитрий къызэкIожьым къызэрэтфиIотагъэмкIэ, мэфитIум лекциехэр, зэIукIэгъу зэфэшъхьафхэр яIагъэх, проект гъэшIэгъонхэм нэIуасэ афашIыгъэх, атегущыIагъэх. Нэбгырэ 300-мэ 106-рэ къахахыгъ. Ахэм, нэбгырэ пэпчъ, егъэджакIохэр япхыгъэхэу гъэIорышIэн Iофым фагъэсэщтых, IэнэтIэ зэфэшъхьафхэм афагъэхьазырыщтых.

Ахэр къызэрыкIоу къыхахыгъэп. Дмитрий къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ пшIырыпшI хъурэ командэхэмкIэ агощыгъагъэх. Командэ пэпчъ пшъэрылъ гъэ­нэфагъэ иIэу, ащ хэкIыпIэ къы­фи­гъотын е федэу хэлъыр къы­хигъэщын фэягъэ. Ахэр компание пэрытышхохэу «Рос­атом», Сбербанк зыфэпIощтхэм къагъэхьазырыгъагъэх. ЕтIани къыхэгъэщыгъэн фае, пшъэры­лъэу командэхэм къафагъэуцугъэхэр джэгукIэу щытыгъэп, щыIэныгъэм щыпхыращырэ проектыгъэх, гъэIорышIэным нахьыбэу епхыгъагъэх.

ГущыIэм пае, Дмитрий икомандэ инвестиционнэ фонд Iофыр къыфэгъэзэгъагъ. Нэбгырэ пэпчъ проект къыратыгъ, такъикъипшIым къыкIоцI ащ нэIуасэ зыфишIынышъ, федэу къыхьыщтыр ыгъэунэфын фай. Нэужым такъикъ 15-кIэ инвестиционнэ проектым лъэтегъэ­уцо къыфишIыгъэ фэдэу, къыте­гущыIэщт. ПроектипшIым щыщэу нахь ыгу рихьыгъэу, мылъку хилъхьанэу зыфэхьазырэу тфыр ары компанием къыхихыщтыр. Командэхэм яIофшIэн лъыплъэ­нэу, уасэ афишIынэу цIыф ашъхьагъ итыгъ. Ащ нэбгырэ пэпчъ, ичаныгъэ елъытыгъэу, баллхэр фигъэуцущтыгъэх. Ащ тетэу нахьыбэу зэIузгъэкIагъэ­хэр къыхахыгъэх.

Дмитрий ахэм ахэфагъэп, ау Къыблэ шъолъырым щыпхырыкIи, финалым зэрэнэсыгъэр текIоныгъэкIэ плъытэми хъущт.

— Анахь шъхьаIэр ыкIи ана­хьыбэу шIуагъэ сэ сшъхьэкIэ къызхэсхыгъэр компаниешхохэм ялIыкIохэу, гъэIорышIэн Iофым хэшIыкI фыряIэу цIыф Iушыбэмэ нэIуасэ сызэрафэхъугъэу, Iоф зэрадэсшIагъэр ары, — къы­Iуагъ ащ. — ГущыIэм пае, тикомандэ «Росатомым» икъутамэхэу атомнэ электростаницехэм ягъэуцун фэгъэзагъэхэм япащэхэр, компаниешхоу «Марс» ипродукцие иIугъэкIынкIэ идиректор хэтыгъэх. Ахэм нэмыкI чIыпIэ горэм уащыIукIэн, Iоф адэпшIэн, опыт къапыпхын плъэ­кIынэу щытэп. Зэнэкъокъум ащ фэдэ амал къытитыгъ. ЕтIани, нэмыкI субъектхэм ащагъэхьазырыгъэ проектхэм тахэплъагъ, тишъолъыр нахь къекIущт горэ къахэтхын тлъэкIыгъ. Ахэр ары сэркIэ нахь федэу слъытэрэр.

Ащ имызакъоу, ишIэныгъэ хигъэхъоным пае апшъэрэ еджа­пIэу ежь ыгукIэ зыфаем иеджэн щылъигъэкIотэнэу грантэу сомэ миллион къыфагъэшъошагъ. Ар нэбгырэ 300-у финалым нэсыгъэхэм зэкIэми къаратыгъ.

Дмитрий зычIэхьащтыр джыри къыхихыгъэп. ГъэIорышIэн Iофым нахь дехьыхэу ары зэриIуагъэр. Шапхъэу грантым пылъхэм къызэращыдэлъыта­гъэм­кIэ, о узыфаем учIэхьажьын уфит, ар къыхэпхыным пае илъэситIу пIалъэу къыуаты.

Нахь кIасэу шъхьадж балл пчъагъэу финалым щыригъэкъу­гъэр, анахьэу ишIэныгъэ, ыкIуа­чIэ зыфытегъэпсыхьагъэхэр, щыкIагъэу Iоф зыдишIэн фаехэр зыщыгъэнэфэгъэ таблицэр нэбгырэ пэпчъ фагъэхьыжьыщт. Джащ фэдэу а щыкIагъэхэм Iоф зэрадишIэщтыр, анахьэу ынаIэ зытетын фаехэр ащ итхэгъэщтых. Ари IэпыIэгъушхо хъущтэу елъытэ.

Дмитрий цIыфхэм финанс шIэныгъэу яIэр къэIэтыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект кIэщакIо фэхъугъэу ытIуп­щыгъ. Ахъщэу къыпIэкIа­хьэрэр зэрэбгъэзекIощтым, ащ зэрэхэбгъэхъощтым, хъор-шэ­рыгъэ зезыхьэрэ бзэджашIэхэм зызэращыуухъумэщтым япхыгъэ шIэныгъэ зэзгъэгъотымэ зышIоигъохэм апае курсхэр ащ къыщыдэлъытагъэх.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъы­зыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ ар къызэтеуцон фаеу хъугъэ. Арэу щытми, Iофхэр зэтеуцожьхэмэ, пидзэжьын гухэлъ иI. Ащ пае интернет нэкIубгъо ыгъэпсынышъ, ащ зыригъэушъомбгъун, Адыгеим имызакъоу, нэмыкI шъолъырхэми ащалъэгъунэу ышIынэу фай. ИшIоигъоныгъэхэр зэкIэ къытимыIуагъэми, тапэкIэ ышIэнэу ыгъэнэфагъэр зэрэмымакIэр къыхигъэщыгъ. Гухэлъы­шIоу иIэр зэкIэри щыIэныгъэм щыпхырищышъунэу тыгу къыддеIэу Дмитрий тыфэлъаIо. «Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъо­къум зэрэхэлэжьагъэр апэрэ лъэбэкъу инэу плъытэн плъэ­кIыщт.

ХЪУТ Нэфсэт.