Зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэр Урысыем, Европэм язэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэу аужырэ уплъэкIунхэр акIух.

Урысыем изэнэкъокъухэм медальхэр къащызыхьыгъэ Елизавета Толмачевар Шъачэ щыIэу егъэджэн-зыгъэсэн зэхахьэхэм иIэпэIэсэныгъэ ащыхигъэхъуагъ.

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу дышъэр къыщызыхьыгъэ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан Кощхьаблэ щапIугъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ рагъэблэгъагъ. Къоджэ батырыр спортышхом щашIэ. Къалэу Чехов егъэджэн зэхахьэу щыкIощтым хэлэжьэщт.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ зэфэшъхьафхэм ахэтхэу Артем Горловым, Давид Саядян, ЩашIэ Рустам, Димитрий Шмариным Кисловодскэ щыкIогъэ егъэджэн-зэхахьэхэм якъулайныгъэ ащыхагъэхъуагъ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, тренерэу Сихъу Ас­лъан тиспортсменхэм ягъусэу егъэджэныр нахьышIоу зэрэзэхащэщтым пылъ. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, хэгъэгум ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэ спортсменхэм тибатыр­хэр аIокIэх, спортышхом еплъы­кIэу фыряIэмкIэ упчIэжьэгъу зэфэхъух.

Къалэу Владимир чъэпыогъу мазэм Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу щыкIощт. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр зэIукIэщтых.

Илъэс 17-м нэс зыныбжьхэр Европэм изэнэкъокъу хэлэжьэщтых. ШэкIогъу мазэм Елизавета Толмачевар, Давид Саядян, ЩашIэ Рустам, Димитрий Шмариныр, Артем Головиныр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтхэу Европэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къыщагъэлъэгъощт.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан тызэрэщигъэгъозагъэу, егъэ­джэн-зыгъэсэн Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ тиспортсменхэм хэпшIыкIэу якъулайныгъэ хагъэ­хъуагъ.

Ясэнаущыгъэ къызэIуахынымкIэ кIуачIэмрэ хьылъэм икъэIэтынкIэ амалэу яIэхэмрэ нахь зэдиштэхэу агъэцакIэхэ хъугъэх. ТиныбжьыкIэхэм медальхэр къа­хьыщтхэу тагъэгугъэ. Москва хэкум икъалэу Чехов кIэух егъэ­джэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэр щызэхащэщтых. Ащ ыуж зэнэкъо­къухэр Урысыем, Европэм ащыкIощтых.