Адыгэ къэIуакIэхэр

КъэкIыхэрэр

Растения

Пажитник — чат, чэтэIапшъэ, джатэ, джатэIэпщэ (каб.), къуэнджын (бесл.)

Папоротник мужской — енэб, мэзбзый, енэбы (шапс.), мэзбзий, ныбэузгын (черк.)

Паслен сладкогорький — чэт­гъалIэ, джэдгъалIэ (каб.)

Паслен черный — чэтхъурсанэ, джэдхъурсанэ, джэдхъусанэ, хъурсанэ (каб.)

Пастернак посевной — гыныф, гыныху (каб.)

Пастушья сумка — ащэмыхьэ, ашэмыхъэ, хьэндыркъуалъэ (каб.)

Пеницилл корковидный — ­гъуэ­та (каб.)

Первоцвет — шейтIанлъакъуэ (каб.)

Перекати-поле — тэтэркон

Перец однолетний — щыбжьый, шыбжий (каб.)

Перец черный — шъхьэщыбжьый, бурш (каб.)

Персик обыкновенный — къыцэ, хъырцэ, бжьыхьэкъыц, къыцей, хъыр­цэчъыг, бжьыхьэкъыцэ (бесл., черк.), къыцэжыч (черк.), шэфтал, шэфталбацэ (каб.)

Петрушка огородная — къоны, къуэн (черк.)

Петрушка посевная — къоны, къуэн (черк.)

Пижма обыкновенная — губ­гъоуцшъхьэгъожь, губгъуэудзщхьэ­гъуэжь (каб.)

Пион тонколистный — напэлэ (черк.)

Пихта — псэи, псей (каб.)

Платан — тфыщ, тхушэ (каб.)

Платан восточный — тхушэдеяфэ (каб.)

Плаун — кхъуакIэщIырыпщ (черк.)

Плющ — шIомый, шIэмий

Повилика — Iэлъын, алмэстыщхьэц, дэжей, Iэлъын (каб.), лъэнтхъуийщэху (черк.), лъэхъий (м.-каб.)

Подбел — хьэндрэхуашэ (черк.)

Подбел лекарственный — хьэндрэхуашэтхьэмпэ (черк.)

Подберезовик — пчэйчIэгърыкI

Подмаренник — чIыбыф, щIыбыху (черк.)

Подорожник — шIорэйтхьап, фIарий (каб.)

Подорожник большой — уIэгъэ­тхьап, хьабзэгупэ, шыгъэчъэтхьап, лыкIэуц, фIарийтхьэпэ (черк.), хьэ­бзэгу, уIэгъэтхьэпэ (каб.)

Подорожник средний — чэмбзэгу, жэмбзэгу (каб.)

Подснежник — ажэгъуэмэ (каб.), хьэгъуцIацIэ, хьэуцIацIэ (бесл.)

Подсолнечник обыкновенный — тыгъэгъазэ, дыгъэгъазэ (черк., бесл.), семышкIэ (черк.), сэхуран
(каб.)

Полба — гъэтхэщ, тазэ, гъасэ, гъашэ (каб.)

Полевая рябинка — губгъуэудзщхьэгъуэжь (каб.)

Полевица — пхъапхъэдах, пхъапхъэдахэ (черк.)

Полынь — бжыдзэгъалI, уцдыдж, хъунмыгъашх, хъунгъалIэ (каб.)

Полынь горькая —– мыстхъомыл, уцдыджыбз

Полынь обыкновенная — хъунэгъэлIэуц, уцдыджыхъу

Помидор — пэлъэджан, бэдрэжан (каб.), пIэтIрэжан (черк.)

Порезник закавказский — вэныгъуэ (каб.)

Чэтыр, цыгъор, мэзатакъэр

Пшыс

Еомэ-еомэ зэраIомэ зэраIотэжьэу чэтыр, цыгъор, мэзатакъэр аIоу зэдыщыIагъэх. Зы мафэ горэм чэтым коцыцэ горэ къыгъоти, лъэшэу ащ кIэгушIоу «къурт-къурт» ыIоу адрэ игъусэхэм яджагъ:

— Коцыцэ къэзгъотыгъ, коцыцэ къэзгъотыгъ! Джы ар тхьаджын фае. Хэта коцыцэр шъхьалым шъуи­тIу язэу зыхьыщтыр?

— Сэрэп, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум.

— Сэрэп, — ыIуагъ мэзатакъэми.

Сыдэу ышIын, зыми ымыхьынэу зэхъум, ежь ышъхьэкIэ чэтым коцыцэр шъхьалым ыхьыгъ, къаригъэхьаджыгъ.

— Хэта шъуитIу язэу джы хьа­джыгъэр зыхьыжьыщтыр? — ыIуи чэт цIыкIур игъусэмэ яупчIыгъ.

— Сэрэп, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум.

— Сэрэп, — ыIуагъ мэзатакъэми.

— Хъунба адэ, ари дэгъу.

Хьаджыгъэр чэтым къыхьыжьыгъ.

— Хэта адэ джы шъуитIу язэу тхьацур зыпшэщтыр? — ыIуи чэтыр яупчIыгъ.

— Сэрэп, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум.

— Сэрэп, — ыIуагъ мэзатакъэми.

Тхьацури чэтым ыпшагъ.

— Хэта адэ шъуитIу язэу машIо хьакум изышIыхьащтыр? — ыIуи чэтыр яупчIыгъ.

— Сэрэп, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум.

— Сэрэп, — ыIуагъ мэзатакъэми.

Хьакури чэтым ыгъэплъыгъ.

— Хэта адэ джы шъуитIу язэу хьалыгъур зыгъэжъэщтыр? — ыIуи чэтыр яупчIыгъ.

— Сэрэп, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум.

— Сэрэп, — ыIуагъ мэзатакъэми.

Хьалыгъури чэтым ыгъэжъагъ. Хьалыгъу дэгъу дэдэ, бзыуцыфым фэдэу, шъабэу хьакум къырихыжьи Iанэм тырилъхьагъ ыкIи яупчIыгъ:

— Хэта адэ хьалыгъур зышхыщтыр?

— Сэры, — ыIуагъ цыгъо цIыкIум ыкIи гузажъозэ Iанэм къыкIэрытIысхьагъ.

— Сэры, — ыIуи мэзатакъэм Iанэм псынкIэу зыкъыпидзагъ.