Адыгэкъалэ къахэщы

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм я 2-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэм якIэуххэр

Купэу «КъокIыпIэм» хэтхэм язэIукIэгъухэр зэтэгъапшэх.
«Герта» Ханскэр – «Арсенал» Мыекъуапэ – 0:4, «Кощхьабл» Кощхьэблэ район – СШОР Мыекъуапэ – 2:2.
КъохьапIэр

«Красногвардейск» Красногвардейскэ район – «Асбир» Адыгэкъал – 2:6, «ПкIашъ» Теуцожь район – «Зэкъошныгъ-2» Мые­къуапэ – 1:2.

Я 3-рэ зэIукIэ­гъухэр

«Асбир» – «Зэкъошныгъ-2» – 3:2, «Красногвардейск» – «ПкIашъ» – 2:7.
Купхэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыхэрэр кIэух зэIукIэгъухэм ащызэнэкъокъущтых, медальхэм афэбэнэщтых.

Адыгеим и Кубок

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр илъэс къэс республикэм щызэхащэх.

Адыгеим футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм къызэрэтиIуагъэу, Кубокым икъыдэхын хэлэжьэщтхэм зэIукIэгъухэр шIэхэу аублэщтых. Джырэ уахътэ зэхэщэн Iофыгъохэр Федерацием егъэцакIэх.