Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Зэнэкъокъур рагъэжьагъ

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ илъэс къэс зэхищэрэ Урысые зэнэкъокъоу «Народный участковый» зыфиIорэр Iоныгъом и 11-м рагъэжьагъ.


ЦIыфхэм полицием цыхьэу фашIырэм хэгъэхъогъэным, мы къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи полицием иучастковэ уполномоченнэхэм яIофшIэн обществэм еплъыкIэ тэрэз фыриIэным ар фытегъэпсыхьагъ.

Онлайн шIыкIэм тетэу агу рихьырэ къулыкъушIэхэм амакъэ фатын алъэкIыщт, ащ изэфэхьысыжьхэм адиштэу едзыгъо пэпчъ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къэнэфэщтых. Зэнэкъокъур уцугъуищэу зэтеутыгъэщт.

Апэрэ едзыгъор районхэм ащыкIощт. Адыгеим щыпсэухэрэри мы Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэ, агу ри­хьырэ къулыкъушIэм дырагъэштэн амал яIэщт. Зэнэ­къокъум хэлажьэхэрэм афэгъэхьыгъэ къэбар АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иофициальнэ сайт къырагъэхьащт. 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 11-м щегъэжьагъэу и 20-м нэс апэрэ едзыгъор кIощт, онлайн шIыкIэм тетэу цIыфхэм амакъэ атыщт.

Республикэ мэхьанэ зиIэ ятIонэрэ уцугъор чъэпы­огъум и 7-м щыублагъэу и 16-м нэс рагъэкIокIыщт. Ащ текIоныгъэр къыщыдэзыхырэм Адыгеир ящэнэрэ федеральнэ едзыгъом къыщигъэлъэгъощт.

Полицием иучастковэ уполномоченнэ и Мафэ ехъулIэу текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыфагъэшъошагъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIощтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых.

ЦIыфхэм яеплъыкIэ зэрагъэшIэщт

Полицием иIофшIэн зэрэзэхищэрэм уасэу фашIырэм фэгъэхьыгъэ социо­логическэ ушэтынхэр республикэм щызэхащэщт.

Илъэсэу тызыхэтым иIоныгъо мазэ шъолъырым иму­ниципалитетхэм зэкIэми мы Iофтхьабзэр ащы­кIощт.

УпчIэжьэгъу ашIыщт цIыфхэр аныбжьыкIэ зэтекIыщтых, шъэф шIыкIэм тетэу ар кIощт. Къулыкъум иIофшIэн нахьышIоу зэхищэнымкIэ, цыхьэу къыфашIырэм хэгъэхъогъэнымкIэ ушэтынхэм язэфэхьысыжьхэр агъэфедэщтых.

Унэгъуи 130-рэ ауплъэкIугъ

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ оперативнэ-пIэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Под­рос­ток — школа» зыфиIорэм иапэ­рэ едзыгъо изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Зыныбжь имыкъугъэхэм зи амышIэу урамым темытынхэм, зипшъэрылъхэр зымыгъэцэкIэрэ ны-тыхэр къыхэгъэщыгъэнхэм мыр фытегъэпсыхьагъ.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэхэр зыныбжь имыкъугъэ Iэтахъохэу учетым хэтхэр ары. Ахэм зэкIэми зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъэх. Iофтхьабзэм къыдыхэ­лъытагъэу зэгурыIоныгъэ зэрымылъ унэгъуи 130-рэ хэбзэухъумакIохэм ауплъэкIугъ. Iэтахъохэм яIыгъынкIэ ыкIи япIункIэ зипшъэрылъхэр тэрэзэу зымыгъэцэкIэрэ ны-ты 32-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэ­хьыгъ. Зыныбжь имыкъугъэ нэбгыри 10 ыкIи унэ-
гъуи­тIу учетым хагъэуцуагъэх.

Гъогогъу 20-м ехъурэ…

Хэбзэнчъэу наркотикхэр къезыгъэкIо­кIыхэрэм ыкIи зыгъэфедэхэрэм апэ­шIуекIогъэныр хэбзэухъумакIохэм япшъэрылъ шъхьаI.

Ащ епхыгъэ оперативнэ-пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхащэх, хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэр къыха­гъэщых, пшъэдэкIыжь арагъэхьы. Мы илъэсым ишы­шъхьэIу мэзэ закъо наркотикхэм алъэныкъокIэ хэбзэ­гъэуцугъэр гъогогъу 20-м ехъурэ аукъуагъэу къы­­ха­гъэщыгъ.

Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 49-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ полицием иIофышIэхэм уплъэ­кIунхэр зэхащагъэх. Ащ ипсэупIэ къызалъыхъум, грамми 5 фэдиз зыщэчырэ наркотик зыхэлъ пкъыгъоу «мефедрон» зыфиIорэр къырагъотагъ. Ар шъхьаф-­шъхьафэу гощыгъагъэ, ыщэным фигъэхьазырыгъагъ.

Джащ фэдэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ дэс илъэс 32-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм хэбзэухъумакIохэм анаIэ тырадзагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, Мыекъуапэ ирайон цIыкIухэм ащыщым гъэбылъыпIэ чIыпIэ щишIыгъэу наркотикхэр ыщэнхэ гухэлъ иIагъ.

Мы хъугъэ-шIэгъитIум япхыгъэу хэбзэухъумакIохэм уголовнэ Iофхэр къызэIуахыгъэх. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцафэхэрэр къаубытыгъэх, ахэм лажьэ яIэу загъэунэфыкIэ, илъэс 20-м нэс хьапс къахьын алъэкIыщт.

Сабыйхэм шъуафэсакъ

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ахэт шъхьангъупчъэхэм сабыйхэр къарыз­хэу илъэс къэс хъугъэ-шIагъэхэр къэ­ралыгъом щагъэунэфых.

Мыщ фэдэ тхьамыкIагъо шъухэмыфэным пае сабыйхэм шъуафэсакъ, шапхъэу щыIэхэр жъугъэцакIэх.

Шъхьангъупчъэхэр зэIухыгъэхэу къэшъумыгъан. Ар тэрэзэу мыухъумагъэмэ, мыгъэпытагъэ хъумэ, мос­китнэ хъагъэу Iушъулъхьагъэр щынагъо мэхъу, сыда пIомэ сабый цIыкIум пэрыохъу ылъэгъурэп, хъагъэм зытырегъакIэ, ащ игъусэу ефэхын ылъэкIыщт. КIэлэцIыкIур изакъоу, зи лъымыплъэу къэшъумыгъан, шъхьангъупчъэм дэжь щышъумыгъэджэгу. Мебелыр шъхьангъупчъэм пэблагъэу шъумыгъэуцу, сыда пIомэ сабыим ар къызфигъэфедэни, шъхьангъупчъашъхьэм дэпшэен ылъэкIыщт. Унэм кIэлэцIыкIу исмэ шъхьангъупчъэр ежъугъэтызэ шъушIымэ нахьышIу.

Хъугъэ-шIэгъи 5 агъэунэфыгъ

Ешъуагъэу автомобилыр зезыфэ­хэ­рэм арагъэхьырэ пшъэдэкIыжьыр нахь агъэлъэшыгъ нахь мышIэми, ахэм япчъагъэ непи макIэ.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие икъулыкъу­шIэхэм мы лъэныкъом мэхьанэшхо раты, ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьэхэрэр къыхагъэщых. Автомобилым имызакъоу, мототранспортыр зезыфэхэрэри ешъуагъэхэу къаубытых. 2020-рэ илъэсым мыщ епхыгъэ хъугъэ-шIэгъи 5 республикэм щагъэунэфыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, мыщ фэдэ хэбзэукъоныгъэ зышIыгъэхэм илъэси 2-м нэс хьапс къахьын алъэ­кIыщт. Арышъ, сакъыныгъэ къызхэжъугъаф, ешъогъэ водителым ежь имызакъоу, гъогум къыдытет цIыфми ипсауныгъэ зэщигъэкъон, ищыIэныгъэ зэпиутын зэрилъэкIыщтыр зыщышъумыгъэгъупш.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
Тхьаркъохъо Адам.