Iофыгъуабэмэ атегущыIагъэх

Лъэпкъ ыкIи федеральнэ проектхэр зыщагъэцэкIэрэ лъэхъаным хэбзэукъоныгъэхэр щымыIэнхэм, общественнэ щынэгъончъэныр къэухъумэгъэным, лъыхъон волонтер отрядхэмрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх правопорядкэмкIэ республикэ комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ ыкIи федеральнэ проектхэм алъэныкъокIэ зэхащэрэ уплъэкIун Iоф­тхьабзэхэм къатегущыIагъэх къэралыгъо финанс уплъэкIуным АдыгеимкIэ и ГъэIо­рышIапIэ ипащэу Насыфэ Марианэрэ АР-м и УплъэкIо-лъытэкIо палатэ итхьаматэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Павел Стаценкэмрэ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, бюджет ахъщэр, IофшIэнхэм ыкIи фэIо-фашIэхэм апэIухьэрэ мылъкур гъэфедагъэхэ зэрэхъурэр, зэзэгъыныгъэхэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу гъэцэ­кIэгъэнхэм лъыплъэгъэныр ары анахьэу анаIэ зытетыр.

Хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэм республикэм ипащэхэмрэ хэбзэухъу­- мэкIо къулыкъухэмрэ ащагъэгъуазэх.

— Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пэIухьэрэ федеральнэ мылъкур гъэфедагъэ зэрэ­хъурэм пшъэдэкIыжь зыхьырэ министерствэхэр ыкIи ведомствэхэр, джащ фэдэу муниципалитетхэм япащэхэр пытагъэ хэлъэу лъыплъэнхэ фае. Къэралыгъом и Президент пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр къытфишIыгъэх, ахэр зэрифэшъуа­шэу дгъэцэкIэнхэ фае, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Общественнэ щынэгъончъэныр къэу­хъумэгъэнымкIэ хэбзэухъумакIохэм зэшIуахырэм къытегущыIагъ АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадин.

Волонтер-лъыхъуакIохэм ягъэхьазырын зэхэщагъэ зэрэхъурэм иIофыгъо къыщыуцугъ Адыгеим граждан зыухъумэжьынымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Вячеслав Лотаковыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зыдэ­хъугъэр амышIэрэ цIыфхэр къэгъо­тыжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэр мы илъэсым республикэм щызэхащэщтых. Ащ нэмыкIэу къушъхьэ­хэм ащыкIодыгъэ цIыфхэм якъэгъотыжьынкIэ мэфищым телъытэгъэ егъэ­джэнэу рагъэкIокIыгъэм Адыгеим, Дагъыстан, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Хэбзэнчъэу псэуалъэхэр зышIыхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм, ахэр щыгъэзые­гъэнхэм иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэм мэхьанэшхо ратыгъ. ПсэупIэ инспекцием ипащэ игуадзэу Илона Кравцовам къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым уплъэ­кIуни 106-рэ зэхащагъ. Хэукъоныгъэ 43-рэ къыхагъэщыгъ, ахэм ащыщэу 33-р дагъэзыжьыгъэх.

ПсэолъэшIын хъызмэтым ылъэны­къокIэ Iофхэм язытет анаIэ нахь тырагъэтынэу, хэбзэнчъэу псэуалъэхэр амышIынхэм лъыплъэнхэу республикэм ипащэ ащ фэгъэзэгъэ пстэуми пшъэрылъ къафишIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.