Сомэ миллиони 118-м ехъу къыфатIупщыгъ

Урысыем и Правительствэ унашъоу ыштагъэмкIэ сомэ миллиони 118-м ехъу Адыгеим къыфатIупщы. IофшIапIэ зимыIэхэм къатефэрэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэным ахъщэ тедзэр пэIуагъэхьащт. УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд мылъкур къыхэхыгъ ыкIи субвенцие шIыкIэм тетэу республикэ бюджетым къихьащт.

— IофшIэным ылъэныкъокIэ Iоф­хэм язытет зыфэдэм ренэу ты­лъэплъэ. IофшIапIэ зимыIэу ат­хыгъэхэм зэкIэми социальнэ тынхэр афэтэгъэнафэх. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ зичIыпIэ чIэзынагъэхэм IэпыIэгъу тедзэ ятэгъэгъоты. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ мылъкушхо ащ пэIудгъэхьагъ. ЗэкIэмкIи мы илъэсым ар сомэ миллиарди 130-м ехъу. Мы ахъщэм инахьыбэр агъэфедэгъах. Джыри сомэ миллиард 35-рэ хъурэ ахъщэ тедзэ шъолъыр­хэм афэттIупщыным тытегущыIагъ. ЦIыфхэр чIыпIэ къин ифагъэх, ахэм тишIуагъэ яд­гъэкIын фае, — къыIуагъ УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.

Джащ фэдэу коронавирусым илъэ­хъан фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэхэрэ социальнэ IофышIэхэм къатефэрэ тынхэр зэрифэшъуашэу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм фэшI сомэ миллион 14-рэ мин 750-рэ хъурэ ахъщэ тедзэ Адыгеим къыратыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным лъэ­бэкъоу ышIыгъэхэм яшIуагъэкIэ гумэкIыгъуабэхэр дагъэзыжьынхэ, пандемием зэрарэу къыхьыгъэр нахь макIэ ашIын афызэшIокIыгъ.

— Мы лъэхъэнэ мыпсынкIэм Iоф­хэм язытет зыпкъ идгъэуцожьынымкIэ зэшIотхыгъэр макIэп, ащкIэ федеральнэ гупчэм ишIогъэшхо къытигъэкIыгъ. Къэралыгъор IэпыIэгъу къазэрэфэ­хъурэр тицIыфхэм зэрэзэхашIа­гъэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъолъырым ахъщэ тедзэ къыIэкIэхьанымкIэ Iофышхо ышIагъ УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.