Анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ыкIи ащ епхыгъэ чIыпIэ органхэм яIофышIэ анахь дэгъухэр наградэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. Ахэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ аритыжьыгъэх Къутамэм ипащэу Къулэ Аскэрбый.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, ячаныгъэкIэ къахэщыгъэ специалистхэм профессионализмэгъэ ин хэлъэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм фэшI лъэшэу къызэрафэразэр ащ къыкIи­гъэтхъыгъ.

— Мафэ къэс упчIэ е гумэкIыгъо яIэу нэбгыришъэ пчъагъэмэ зы­къытфагъазэ. ГукIэгъу зыхэмылъэу, Iофыгъоу цIыфым иIэм икъоу хэгъозэнышъ, IэпыIэгъу ритынэу шIоигъоныгъэ зимыIэм мыщ Iоф щишIэн ылъэкIыщтэп. Хэбзэгъэуцугъэхэм шапхъэу къащыдэлъыта­гъэхэр дэгъоу зэрэшъу­шIэхэрэм имызакъоу, цIыфхэм Iэдэбэу шъуа­дэгущыIэшъуным, Iофым хэлъыр зэгъэфагъэу алъыжъугъэIэсышъуным тэркIэ мэхьэнэшхо иI, — къыIуагъ Къулэ Аскэрбый.

ПенсиехэмкIэ фондым пшъэ­рылъэу иIэхэм ягъэцэкIэн иIахьышхоу хилъхьэрэм ыкIи июбилей апае «УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иIофышIэ гъэ­шIуагъ» зыфиIорэ тамыгъэр ыкIи щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъэх страхование зиIэхэм пенсиехэмкIэ яфитыныгъэхэм уасэ афэшIыгъэным фэгъэзэгъэ купым ипащэу Дэгумыкъо Фатимэ.

Джащ фэдэу «УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иотличник» зыфиIорэ тамыгъэмкIэ къыхагъэщыгъэх МыекъуапэкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Лариса Глобенкэмрэ Къутамэм казначействэмкIэ иотдел ипащэ игуадзэу Хьамыкъо Нэфсэтрэ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Правление и Тхьаматэ ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх специалист-эксперт шъхьаIэу Шэхъмырзэ (Шехмирзова) Саидэ, АдыгэкъалэкIэ отделым икупэу пенсиехэм ягъэнэфэн, якIэлъытыкIыжьын, ятын афэгъэзагъэм ипащэу ЛIыхьэтыкъо Разыет ыкIи Мые­къуапэкIэ ГъэIорышIапIэм испециалист-эксперт шъхьаIэу Вероника Ладновам.

ПенсиехэмкIэ фондым и Къу­тамэу АР-м щыIэм ищытхъу тхылъхэр къафагъэшъошагъэх фондым АдыгэкъалэкIэ иотдел ипащэу Мыгу Адамэрэ делопроизводствэмкIэ купым ипащэу Мэрэтыкъо Эммэрэ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.