Адыгэ Республикэм 2019-рэ илъэсымкIэ иреспубликэ бюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм едэIугъэх

АР-м иреспубликэ бюджетэу 2019-рэ илъэсым аштэгъагъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр мы мафэхэм кIуагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэдрэ Шъэо Аскэррэ, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Сэфэр, гъэцэкIэкIо хэбзэ органхэм, къэбар жъугъэм иамал­хэм ялIыкIохэр, джащ фэдэу республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр.

Доклад шъхьаIэр Iофтхьабзэм къыщишIыгъ АР-м финансхэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Екатерина Косиненкэм. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым хахъоу зэкIэмкIи яIагъэр сомэ миллион 28276-рэ зэрэхъугъэр, ащ щыщэу миллион 15153,7-р — республикэм ежь хахъоу ышIыгъ, миллион 13122,3-р —зэрагъэгъэзэжьынэу щымыт мылъку. Агъэфедагъэр сомэ миллион 28723,5-рэ, зыщыкIагъэхэр — миллион 447,5-рэ.
2019-рэ илъэсымкIэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм игъэкIотыгъэу Е. Косиненкэр къытегущыIагъ ыкIи кIэухым къыIуагъ 2019-рэ илъэсым ибюджет игъэцэкIэн къытыгъэр:

— жъоныгъуакIэм и 7-м, 2012-рэ илъэсым Урысые Федерацием и Президент ышIыгъэ унашъохэм ягъэ­цэкIэн;

— республикэ бюджетыр социальнэ лъэныкъом нахь гъэзэгъэныр къэгъэ­нэгъэныр ыкIи ар зыпкъ итыныр;

— Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэрэ Адыгэ Республикэмрэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэр гъэцэкIэгъэныр, ащ хэхьэ республикэ бюджетыр зыщыкIэрэм ыкIи къэралыгъо чIыфэм къащыгъэкIэгъэныр, джащ фэдэу хьакъулахь ыкIи мыхьакъулахь федэхэм ахэгъэхъогъэныр.