Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз итхьаматэ IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м ибзылъ­фыгъэхэм я Союз итхьаматэу Вэрэкъо Хьалимэт тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Бзылъфыгъэхэр ыкIи сабыйхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ щыIэ къэралыгъо политикэр гъэцэкIэгъэным, унагъом имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи къэухъумэгъэным общественнэ организацием иIахьэу хэлъыр ары зэдэгущыIэгъур зыфэгъэхьыгъагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, социальнэ программэхэм ягъэцэкIэн общественникхэр къызэрэхэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ хабзэмрэ цIыфхэмрэ язэгурыIоныгъэ мэпытэ, пшъэрылъ шъхьа­Iэхэр зэшIохыгъэхэ мэхъу, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм алъэIэсых.

— Граждан обществэм иинститутхэм зэпхыныгъэу адытиIэр нахь тэгъэлъэшы. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо шъхьа­Iэхэр ахэм къа­гъэнафэх, ар къыдэтлъы­тэзэ социальнэ пшъэрылъ зыгъэцэкIэрэ общественнэ организациехэм хэхъоныгъэ ашIыным тынаIэ тет. Мы лъэныкъом­кIэ щыIэ грант IэпыIэгъур фэдитIукIэ нахьыбэ тшIыгъэ, сомэ миллиони 5 хъущтыгъэти, миллиони 10-м нэдгъэсыгъ. Социальнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ яттыщт грантыр къихьащт илъэсым сомэ миллион 15 хъунэу тэгъэнафэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз итхьаматэ организацием иIофшIэн зэрэзэхищэрэм къытегущыIагъ. Организацием икъутамэхэр республикэм имуниципалитетхэм къащызэIуахыгъэх, джащ фэдэу къоджэ псэупIэхэм зэкIэми бзылъфыгъэхэм ясоветхэм Iоф ащашIэ.

Вэрэкъо Хьалимэт гущыIэр зештэм, организацием иIофшIэн изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ республикэм ипащэ зэрэфэразэр риIуагъ. ГущыIэм пае, проектэу «Женщина – зеркало социального благополучия семьи» зыфиIорэм игъэцэкIэн пэIухьэрэ мылъкур шъолъыр бюджетым къыхэхыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ IэпыIэгъу зыгъотырэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ.

Кавказым ибзылъфыгъэхэм я Дунэе Форум Адыгеим щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу щыIэм, Урысыем ибзылъфы­гъэхэм я Союзрэ ащ ишъолъыр къутамэрэ Iоф зашIэрэр илъэс 30 зэрэхъу­рэм яхэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн, нэмыкI Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.