ШIыхьафым ыуж

Псыхъоу Пшызэ инэпкъэу Красногвардейскэ районымкIэ щыIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм пае шIыхьаф зэхащэгъагъ.

Кубанскэ бассейнэ псы ГъэIорышIапIэмрэ Хьатикъое псэупIэ кой администрациемрэ яIофышIэхэм километритIу фэдизмэ хэкIыр къащаугъоигъ. Ар пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ региональнэ операторэу ООО-у «ЭкоЦентрэм» Iуищыжьыгъ.

Пцэжъые ущешэнми, зыщыбгъэпскIынми атегъэпсыхьэгъэ гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр Краснодар краимрэ Адыгеимрэ ащыпсэухэрэм лъэшэу агу рехьых, ау, гухэкIми, къэбзэныгъэм ыгъэгумэкIэу, хэкIыр зыдыIуихыжьэу къахэкIырэр макIэ. ТIэкIу-тIэкIузэ нэпкъыр лъэшэу ушIоигъэ мэхъу. ШIыхьафым хэлэжьагъэхэм пластмассэм, апчым ахэшIыкIыгъэ бэшэрэбэу, пакетэу, нэмыкI хэкIэу дзыо 30 фэдиз къаугъоигъ. Ахэр региональнэ операторым полигоным ыщагъэх.

— ХэкIыр игъом зэрэIутщырэм имызакъоу, зыщамыгъэнэфэгъэ чIыпIэу итэкъупIэ ашIыгъэхэри тэгъэкъэбзэжьых, — къы­Iуагъ ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый. — ШIыхьафхэми, экологием ылъэныкъокIэ Iофтхьабзэу зэхащэхэрэми тахэлажьэ. А зэпстэумэ яшIуагъэкIэ тиреспубликэ нахь къабзэ мэхъу.

ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.