Тхылъхэм ягъэпсынкIэ Iэрыфэгъу

ТехнологиякIэхэр тищыIэныгъэ пытэу къыхэуцуагъэх. Ащ дакIоу щыIэныгъэми узэрэхэгъозэщтыр нахь псынкIэ хъоу фежьагъ.

Ар дэгъоу къызыгурыIощтыр цIыфэу зэ нэмыIэми къэралыгъо фэIо-фашIэхэр — справкэхэм якъыдэхын, пособиехэм ягъэпсын, нэмыкIхэри къызIэкIигъэ­хьанхэм фэшI Iофыгъоу пылъыр зыушэтыгъэр ары. Апэрэ пэрыохъуитIоу ащкIэ къытажэхэрэр — лъэIур яптыным ыпэкIэ икъоу, тэрэзэу документхэр уугъоинхэр ыкIи пэшIорыгъэшъэу чэзыур уубытыныр.

ЫпэкIэ зэрэщытыгъэр — IофшIапIэм мафэкIэ зябгъэтIупщын, хэбзэ орган зэфэшъхьафхэр къэпкIухьэхэзэ, чэзыу инхэм уахэтэу ищыкIэгъэ тхылъхэр уугъоинхэшъ, фэIо-фашIэр къыпфагъэцэ­кIэнымкIэ лъэIу тхылъ птхыщтыгъ. Джы ар Адыгэ Республикэм щыгъэзыягъэ щыхъугъ, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зэбгъэгъотынхэм пае порталымкIэ документхэр яптынхэ плъэ­кIыщт.

Сыда къикIырэр къэ­ралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал?

Интернет сайтым цIыфым зыщитхынышъ, электроннэ шIыкIэм тетэу ищыкIэгъэ фэIо-фашIэмкIэ лъэIур ытын ылъэкIыщт. Ар федеральнэ портал зыкIэу gosuslugi.ru зыфиIорэр ары. Ащ зэ закъо зыщэотхышъ екъу.

ЫпэкIэ ащ зыхэптхэным Iофыгъо къыпыкIыщтыгъ, хэушъхьафыкIыгъэ код къебгъэхьынэу щытыгъ. Джы лъэбэ­къуищ ныIэп пшIыщтыр. Апэрэр — плъэкъуацI, пцIэ, уятэ ыцIэ, уимобильнэ телефон иномер (е электроннэ почтэр), къэу­угупшысырэ паролыр еотхэх. Арэущтэу зыпшIырэм унэе кабинет уиIэ мэхъу. ЯтIонэрэр — а унэе кабинетым уипаспорт ыкIи СНИЛС-м яномерхэр еогъа­хьэх. ЕтIанэ а къэбархэр къэралыгъо органхэм ябазэхэмкIэ ауплъэкIух (та­къикъ заулэ текIуадэ). Хэукъоныгъэ хэмытэу иптхагъэхэ зыхъукIэ, фэIо-фэшIэ пстэоу агъэцакIэрэм ыкIи ахэр зэрэбгъэфедэщтхэм якъэбар къыредзэ. Ящэнэрэр — узыщыщыр къэбгъэшъыпкъэжьыным фэшI паспортыр пIыгъэу гупчэм окIо. А гупчэхэр муниципальнэ образованиехэм, МФЦ-м ахэтых.

Сыда порталыр нахь зыкIэIэрыфэгъур?

Унэм уисыми, рэхьатэу, узыщыфэе уахътэм ар пшIын плъэкIыщт. Анкетэм иптхэхэ зыхъукIэ фэIо-фашIэр къыпфагъэцэкIэнымкIэ мэхьанэ зиIэ документ къыхэунэщтэп.

Справкэ зэфэшъхьафыбэ къэуугъоинышъ документым игъусэу яптын ищыкIэгъэжьэп, ахэр зэкIэ электроннэ шIы­­кIэм тетэу хэбзэ IофышIэхэм зэIа­хыжьых.

Къэбархэр порталым ибгъахьэхэзэ IофшIэн горэ къыпфыкъокIыгъэми, ар зэфэпшIыжьын олъэкIы, ащ пае иптхагъэхэр икIодыкIыхэрэп. Укъызщыуцу­гъэм етIанэ лъыпыодзэжьы.

Документхэр зэкIэ зебгъэхьыхэкIэ хэукъоныгъэ хэтмэ ауплъэкIушъ, SMS-кIэ макъэ къыуагъэIу. Нэужым ари унэм уисэу ор-орэу огъэтэрэзыжьы, пчъагъэрэ гупчэм укIон ищыкIагъэп.

Тхьапэхэр зэкIэ зыпхырыкIыхэкIэ, уахътэр, мафэр, зыдэпхьын фэе тхылъхэр къыпфагъэнафэхэшъ, гупчэм уекIуа­лIэ. Чэзыум ухэтыжьын ищыкIагъэп.

Къыхэгъэщыгъэн фае, едзыгъоу «gosuslugi» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ мы уахътэм электроннэ шIыкIэм тетэу фэIо-фэшIишъэм ехъу Урысыем щагъэцакIэ. Ащ хэхьэх: кIэлэцIыкIухэм къаратырэ пособием игъэпсын, IыгъыпIэм кIонымкIэ сабыир чэзыум хэбгъэуцоныр, шэкIо билетыр, псэолъэшIыныр ебгъэжьэнымкIэ фитыныгъэ къыдэпхынхэр, нэ­мыкIхэри. Портал зыкIым ишIуагъэкIэ тазырэу птелъхэр зэбгъэшIэшъущтых, уиуахъти уипсауныгъи къызэтебгъэнэщтых.

Iэшъынэ Сусан.