Сомэ миллион 272,8-рэ пэIуагъэхьащт

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ еджапI» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ кIэлэеджэкIо 250-мэ ателъытэгъэ гъэсэныгъэм иучреждение станицэу Ханскэм щашIы.

Псэуалъэм игъэпсын зэкIэмкIи сомэ миллион 272,8-рэ пэIуагъэхьащт, мылъкур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъ.

Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэ­сэныгъэмкIэ и Комитет къызэритырэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу IофшIэн шъхьа­Iэхэр аухыгъэх, гъэфэбэпIэ системэр зэтырагъэуцо, псыр къыращалIэ, еджапIэм къыпэIулъ чIыпIэр зэтыра­гъэпсыхьэ.

Илъэсым ыкIэм нэс гъэсэныгъэм иучреждение атынэу агъэнафэ. Ащ иIофшIэн зыригъажьэкIэ ятIонэрэ сменэм телъытагъэу еджэхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахь макIэ хъущт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэолъэшI IофшIэнхэр зыщыкIорэ площадкэм бэмышIэу щы­Iагъ ыкIи ащ изэтегъэпсыхьанкIэ, учреждением ищыкIэгъэ оборудованиер егъэ­гъотыгъэнымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу илъэси 6-м къыкIоцI Адыгеим иеджапIэхэм чIыпIакIэ 3550-рэ ащагъэпсынэу агъэнафэ, ахэм ащыщэу 1350-рэ къуа­джэ­хэм къащызэIуахыщтых. Ащ пэIу­хьанэу сомэ миллиард 1,81-рэ шъо­лъырым къыфатIупщыгъ.

(Тикорр.).