Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Республикэм ит коммунальнэ псэуалъэхэр гъэфэбэгъу уахътэм зэрэфэхьазырхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунанальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэм­кIэ, пшъэрылъэу апашъхьэ щытхэр зэрифэшъуашэу зэшIуа­хых, непэрэ мафэм ехъулIэу гъэхьазырын IофшIэнхэр аухы.

Коммунальнэ организациехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ профильнэ министрэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх.

— Жъы хъугъэ оборудованиер гъэкIэжьыгъэным, энергиер кIэзыугъоерэ амалхэр гъэфедэгъэнхэм анахьэу тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ ишIуагъэкIэ ахъщэр къы­зэрэзэтедгъэнэ­щтым дакIоу, цIыфхэм афагъэцэкIэрэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIу хъущт, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

2020-рэ илъэсым зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытхэм фэтэр 92-рэ къафащэфынэу агъэнафэ. Ащ сомэ миллиони 114,9-рэ пэIуагъэхьагъ. Сомэ миллиони 100-р республикэм, адрэ къанэрэр федеральнэ бюджетым къатIупщыгъэх. Ащ нэмыкIэу мы илъэ­сым иIоныгъо сомэ миллион 43,3-рэ хъурэ ахъщэ тедзэ республикэм къыIэкIэхьагъ, ащ ишIуагъэкIэ мы купым къыхиубытэрэ нэбгырэ 36-мэ псэупIэхэр арагъэгъотыщт.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.