КIэлэеджакIохэр зэрагъашхэхэрэр ауплъэкIу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъэу, илъэсыкIэ еджэгъоу къихьагъэм ублэпIэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм шхын стыр аIэкIагъэхьанэу рагъэжьагъ.

Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр ыуплъэкIунэу ригъэжьагъ. Ащ илIыкIохэм къызэраIуагъэмкIэ, Iоны­гъо мазэм ыкIэм нэс еджапIэхэр къакIу­хьащтых. Къоджэ псэупIэ кой депутатхэм къащегъэжьагъэу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ хэтхэм анэсыжьэу партием ишъолъыр ыкIи чIыпIэ къутамэхэм яаппаратхэр, «НыбжьыкIэ Гвардием» иактивистхэр хэлажьэх.

Ны-тыхэми чанэу Iофтхьабзэм яIахь къыхалъхьэу ары къызэраIуагъэр. Ахэм тхьаусыхэ тхылъэу къатыгъэхэр, нэ­мыкI къэкIуапIэхэмкIэ къаIэкIэхьэгъэ къэбархэр къыдалъытэхэзэ зэрагъашхэхэрэр ауплъэкIух.

Партием ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу интернетым мессенджер щыгъэ­псыгъ. Проектым икоординаторэу шъо­лъырхэм ащыIэхэр ащ щызэхэгущы­Iэжьых, Iофыгъо горэ къэхъугъэми зэлъагъэIэсыжьы. УФ-м просвещениемкIэ и Министерствэрэ Рособрнадзорымрэ къыхагъэлажьэзэ ахэр дагъэзыжьых.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу, проектэу «Новая школа» зыфиIорэм АдыгеимкIэ икоординаторэу Былымыхьэ Иринэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иеджапIэхэм я 1 — 4-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр Iоны­гъом и 1-м къыщыублагъэу агъашхэх.

— ИлъэсыкIэ еджэгъур къызэрехьэу шхын стырым итын езгъэжьэгъэ субъект­хэм Адыгеир ащыщ хъугъэ, — къы­Iуагъ ащ. — ПстэумкIи нэбгырэ мин 25-рэ къыхеубытэ. КIэлэцIыкIур къызэрыкIыгъэ унагъом гъо­тэу иIэм емылъытыгъэу зэкIэри зэфэдэу агъашхэх. Мы Iофым пэIухьанэу сомэ миллиони 105-рэ федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу къа­тIупщыгъ, республикэми ежь иIахь хилъхьагъ. Пчэдыжьышхэу арагъэшIырэм, зы нэбгырэм телъытагъэу, сомэ 57-рэ ыуас. Шапхъэхэм адиштэрэ шхын тэрэзэу кIэлэцIыкIухэм аIэкIахьэрэм япсауныгъэкIи яеджэнкIи ишIуагъэ къэкIощт.