Адыгэ къуаем ифестиваль

Шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ къуай» зыфиIорэр илъэс къэс Адыгеим щырагъэкIокIы. Ау мыгъэ ар пандемием ыпкъ къикIыкIэ нэмыкI шIыкIэм тетэу зэхащэщт.

Ар гастрономическэ Iоф­тхьабзэу щытыщт ыкIи Iоныгъом ызыныкъо пыкIыгъэу рагъэ­кIокIынэу агъэнафэ.

Адыгеим зекIонымрэ курортхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусым зы­зэриушъомбгъурэм къыхэкIыкIэ адыгэ къуаем ифестиваль епхыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэшхоу зэхащэщтыгъэр мыгъэ щыIэщтэп.

— Республикэм щыпсэухэу ыкIи хьакIэу мы мафэм ежэхэ­рэм коронавирусыр зэпамыхыным фэшI санитарнэ шапхъэхэр къыдэлъытагъэхэу мэфэ заулэрэ кIощт Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэ афызэхэтщэщт, — къыIуагъ Къэлэшъэо Инвер.

Комитетым зэрэщыхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, Iофтхьабзэр зыщызэхащэщт чIыпIэр ыкIи мафэр джыри агъэнэфагъэгоп. Адыгэ къуаем нэмыкIэу, лъэпкъ шхыныгъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ фестивалыр баищт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, зэ­нэкъокъу шIыкIэ зыхэлъ мы мэфэкIыр апэрэу 2010-рэ илъэ­сым республикэм и Мафэ тефэу хагъэунэфыкIыгъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, адыгэ къуаер изы­хыхэрэр яIэпэIэсэ­ны­гъэкIэ зэ­нэкъокъух, ар зыдэлъ шхыныгъохэр агъэхьа­зырых.

Зы килограмм къэзыщэчырэ къуае ипхыным пае щэ литри 10 ищыкIагъ. Арышъ, къуаем ыуасэ зэхапшIэу лъапIэ. Ау фестивалым къуаем ыуасэ тегъэхъуагъэ имыIэу щащэ, гъомылапхъэм иIэшIугъэ изытет щауплъэкIун амал щыI.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае мы Iофтхьабзэм лъэшэу зызэриу­шъомбгъугъэр ыкIи зекIо нэ­бгырабэ къызэрекIуалIэрэр. 2019-рэ илъэсым шъолъыр зэ­фэшъхьафхэм къарыкIыгъэ нэ­бгырэ мин 15-м ехъу мыщ щы­зэрэугъоигъагъ. Адыгэ къое анахь инэу щырахыгъэм килограмм 34-рэ грамм 88-рэ къыщэчыщтыгъ, сантиметрэ 55-рэ ишъомбгъогъагъ, сантиметрэ 16 илъэгэгъагъ.

Джащ фэдэу, адыгэ къуаер Урысыем итурист бренди 100-м ахагъэхьагъ.

Iэшъынэ Сусан.