Агъэнэфэгъэ пIалъэм нахьыжьэу агъэцэкIэжьых

Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ гухэлъэу щыIэхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэ мэхъу.

2021-рэ илъэсым зэтыра­гъэпсыхьанэу агъэнэфэгъэгъэ гъогухэм ащыщхэр пIалъэм нахьыжьэу агъэкIэжьых.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ игъогухэм къахиубытэрэ чIыпIищым джырэ уахътэм гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох. Ащ фэдэ къэбар къытыгъ къэлэ администрацием псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ыкIи зэтегъэпсыхьанымкIэ игъэIорышIапIэ.

IофшIэнхэр зыгъэцэкIэрэ организацием ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, аужырэ шап­хъэхэм адиштэу гъогу Iахьхэр зэтырагъэпсыхьащтых, ящыкIэгъэ тамыгъэхэр атырагъэуцощтых, цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу хъунхэм пылъыщтых, анаIэ тырагъэтыщт.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ 2020-рэ илъэсым ыкIэм нэс муниципалитетым иавтомобиль гъогухэм ячIыпIэ 26-рэ агъэцэкIэжьыщтых, ашIыщтых ыкIи агъэ­кIэ­жьыщтых.

(Тикорр.).