Матвей Сафоновыр тищысэшIу

Урысыем футболымкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ Европэм ипэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Урысыер – Болгариер – 2:0.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзы­дзагъэхэр: Глушенков – 1, Дивеев – 65.

Джырэ уахътэ пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр купхэм ащэкIох. Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэр Европэм икIэух зэнэкъокъу зан­кIэу хэхьащтых. Урысыер Болгарием, Польшэм, фэшъхьафхэм апэ ишъыгъ, купым текIоны- гъэр къыщыдихыным пэблагъэ хъугъэ.

Хэгъэгум иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ щешIэхэрэм ащыщых Краснодар икомандэ щапIугъэхэ М. Сулеймановыр, И. Игнатьевыр, А. Голубевыр, М. Сафоновыр.

ЗыцIэ къетIуагъэхэм Матвей Сафоновыр нахь къахэдгъэщы тшIоигъу, ар къэлэпчъэIут. Матвей ятэ Мыекъопэ баскетбол ко­мандэу «Динамо- МГТУ-м» щешIэ­щтыгъ. СССР-м спортымкIэ имастерэу Сергей Золотцевым къызэриIотэжьэу, Матвей икIэлэцIыкIугъом къы­щегъэжьа­гъэу футболым пыщагъ, къэлэпчъэIутэу зигъасэ шIоигъуагъ.

Илъэс 21-рэ зыныбжь Матвей Сафоновыр клубэу «Краснодар» икъэлэпчъ­э­Iут, апшъэрэ купым щыкIорэ хэгъэгу зэнэкъокъум хэла­жьэ, спортым щыцIэрыIохэр къыщэтхъух.

Адыгеим щапIугъэ кIалэхэр нахьыбэ хъухэу Мыекъопэ «Зэ­къошныгъэм» аштэхэу 2020-рэ илъэсым рагъэжьагъ, ащ тегъэгушIо. Республикэм икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэхэм ащагъэсагъэхэр «Зэкъошны­гъэм», хэгъэгум икомандэ цIэ­рыIохэм ащешIэхэу нахьыбэрэ тлъэгъухэ тшIоигъу. ТиIэх сэ­наущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIу­- хэр, ныбжьыкIэхэр. Миранчук зэшхэр Краснодар краим щыщых, Европэм цIэрыIо щыхъугъэх. Адыгеим щапIугъэхэри дунаим щызэлъашIэнхэ алъэкIыщтхэу тэгугъэ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ Iоныгъом и 8-м Польшэм иешIакIохэм аIукIэщт. ТекIоныгъэр тиныбжьыкIэхэм къызыдахыкIэ, Европэм икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэнхэу фитыныгъэ яIэщт.

Сурэтым итыр: Матвей Сафоновыр.