Мазэм сомэ миллионитIум ехъу чIанагъ

БзэджашIэхэм цIыфхэр агъапцIэхэзэ ясчетхэм арылъ ахъщэр зэрэ­рахырэр, ащ пае ахэм сакъыныгъэ къызхагъэфэн зэрэфаер хэбзэу­хъумакIохэм ренэу къаты.

ТелефонымкIэ къафытеогъэ амышIэрэ цIыфым къариIорэр агъэцакIэзэ бэхэм ахъщэшхо чIанэ. Джырэ уахътэм бзэджа­шIэхэм анахьэу агъэфедэрэр Iудзыгъэ шIыкIэр ары. Ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ 40 шышъхьэIум республикэм щагъэунэфыгъ. ЦIыфхэм зэрарэу ахьыгъэр сомэ миллиони 2-м ехъу.

ГъэпцIакIор финанс учреж­дением иIофышIэу зыкъегъэ­лъагъо, телефонэу къызэрэтео­рэр 8-495-кIэ, 8-499-кIэ къы­ригъэжьэн е нэмыкI корпоративнэ номерэу щытын ылъэ­кIыщт. Ар цIыфым зилъэгъукIэ нахь цыхьэ фешIы, къыра­Iорэр зэкIэ егъэцакIэ. Ау непэ мы номерхэр бзэджэшIабэхэм аIыгъ, арышъ, сакъыныгъэ къыз­хэжъугъэфэн фае.

ГъэпцIакIом къыриIуагъэр ыгъэцэкIагъ Мыекъопэ районым щыпсэурэ илъэс 61-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм ыкIи сомэ мин 250-рэ чIинагъ.

Тэхъутэмыкъое районым ис бзылъфыгъэм ылъэныкъокIи мыщ фэдэ бзэджэшIагъэ зэра­хьагъ, ащ исчет илъыгъэ сомэ мин 220-р рахыгъ.

Республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэм фэтэрыр бэ­джэн­дэу зэритырэр Интернетым къы­ригъэхьагъ. БзэджашIэу зы­къыфэзыгъэзагъэм ахъщэр къы­фыригъэхьаным пае картэм иномер ищыкIагъэу къыриIуагъ, ар зегъэцакIэм ыуж бзылъ­фыгъэм исчет илъыгъэ сомэ мин 70-р рахыгъ.

Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэм шъуахэмыфэным фэшI сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу полицием икъулыкъу­шIэхэр джыри зэ къышъоджэх.