«ТекIоныгъэм идиктант» АР-м и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шIэжьым ыкIи щытхъум я Илъэс къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу «ТекIо­ны­гъэм идиктант» хэлэжьагъ.

— Советскэ народым лIыхъужъыныгъэу зэри­хьагъэр тщымыгъупшэныр, заом, текIоныгъэ ащ къы­щыдэзыхыгъэхэм якъэбар шъыпкъэ къэтыухъу­мэныр зэкIэми типшъэ­рылъэу сэлъытэ. Тарихъыр зэзыхъокIынэу пылъхэм ар афэтыдэ хъущтэп. Урысыем ишъолъыр пэпчъ лIыхъужъыныгъэу зэри­хьагъэм фэгъэхьыгъэ уп­чIэхэр диктантым зэрэхагъэхьагъэхэми мэхьанэ­шхо иI. Хэгъэгу зэошхом ихъугъэ-шIэгъэ анахь инхэм, полководцэ цIэры­Iохэм ямызакъоу, тичIыпIэгъоу яхэгъэгу цIыкIу, я Родинэ фэбэнагъэхэм ацIэхэри тшIэнхэ фае, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

«ТекIоныгъэм идиктант» ятIонэрэ илъэс зэрэзэхащэрэр. Ащ икIэщакIохэм ащыщ Урысые политическэ партиеу «Единая Рос­сия» зыфиIорэр. Къэралыгъо 70-м ехъу мызы­гъэгум хэлэжьагъ.

Мыгъэ Iофтхьабзэр нахь Iэрыфэгъу ашIыгъ. Android ыкIи iOS зыфаIорэ платформэхэм апае приложение атIупщыгъагъ. Ащ нэ­мыкIэуи интернет нэ­кIубгъом зыщыптхын ыкIи пкIуачIэ щыуушэтын плъэ­кIынэу щытыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу