Мыекъуапэ щызэхащэщт

Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие изичэ­зыу зэхэсыгъо зэхэщэн Iофыгъохэм щыхэ­плъа­гъэх. Хэгъэгум изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыра­гъэ­кIо­кIынэу унашъо щаштагъ.

2021-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм и 23 — 27-м Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым ­испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIощт.

Хэгъэгум спортымкIэ игупчэхэм Адыгэ Республикэр ащыщ хъугъэ. 2019-рэ илъэсым Уры­сыем и Кубок дзюдомкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъур Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Дунаим самбэмкIэ дышъэр гъо­гогъу 11 къыщыдэзыхыгъэ Хьа­­саныкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр илъэс заулэ хъугъэу Мыекъуапэ щызэхащэх.

Спорт зэIукIэгъухэр Адыгеим дэгъоу зэрэщыкIохэрэр, тибэ­на­кIохэр Европэм, дунаим цIэрыIо зэращыхъугъэхэр хэгъэгум дзюдомкIэ и Федерацие къыдилъытагъэх.

— Адыгеир Урысые хэгъэгу­шхом къызэрэщыхахыгъэм ти­гъэгушIуагъ, — къытиIуагъ рес­публикэм дзюдомкIэ испорт еджа­пIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — БэнэпIэ-еджапIэм ишэн-ха­бзэхэм зядгъэушъомбгъузэ, хэ­гъэ­гум изэнэкъокъу дэгъоу зы­фэд­гъэхьазырыщт.

Урысыем и Кубок фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIохэзэ, Европэм дышъэр къыщызыхьыгъэу, хэгъэгум изаслуженнэ тренерэу, Адыгеим иныбджэгъушIоу Авель Каза­ченковым къытиIогъагъэр тщыгъупшэрэп: «Адыгеир дунэе спор­тым щыцIэрыIу. Кобл Якъубэ сэ дэгъоу сшIэщтыгъэ. Ащ ригъэжьэгъэ Iофхэр лъыгъэкIо­тэгъэнхэм тыпылъ. Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мые­къуапэ щызэхэщэгъэным Федерацием тыщытегущыIэщт. Адыгеир къыхахынэу тэгугъэ».

— Хэгъэгум дзюдомкIэ и Федерацие изэхэщэкIо куп сыхэт, — къеIуатэ Олимпиадэ джэгунхэм дзэрзыр къащызыхьыгъэ Емыж Арамбый. — Авель Казаченковыр Адыгеим зэрэфэгумэкIыгъэр, республикэм ыцIэ спор­тышхом лъагэу щиIэты зэрэшIоигъор тэшIэ. Тызэгъусэу Iофым тыдэлэжьагъ. Къыддезыгъэштагъэхэм тафэраз.

Адыгэ Хасэм ишIухьафтынхэр

— Тиреспубликэ Федерацием къызэрэхигъэщыгъэм тегъэгушхо, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу, самбэмкIи, дзюдомкIи СССР-м спортымкIэ имастерэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Зэнэкъокъум имафэхэм спортымкIэ, искусствэмкIэ зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр Адыгеим щызэхэтщэщтых. Адыгэ Хасэм хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр бэнакIохэм афигъэшъошэщтых.

Спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ хэ­гъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэр Адыгеим нахьыбэрэ щызэхащэнхэу тэгугъэ. Адыгеим ыцIэ Федерацием къыщезыIуагъэхэм тафэраз.