Электроннэ шIыкIэм тетэу

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр электроннэ шIыкIэм тетэу къызIэкIэбгъэхьан плъэкIынэу зэрэщытым игугъу мымакIэу къэтэшIы. Мы мафэхэм, джыри коронавирусым ищынагъо зыщыIэ уахътэм, цIыфхэр, анахьэу нэжъ-Iужъхэр, общественнэ чIыпIэхэм нахь макIэу ащыIэнхэм фэшI ар къызфагъэфедэныр бэкIэ нахьышIу.

ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо «унэе кабинет» щыбгъэпсымэ, ащкIэ фэIо-фа­шIэхэр зэкIэри къызIэкIэбгъэ­хьанхэ плъэкIыщт. Пенсионер­хэм ямызакъоу, пенсиер е нэмыкI социальнэ ахъщэ тын зыгъэ­псыхэрэм, фондым ичIыпIэ органэу зэпхыгъэм тхылъ горэ къыгъэхьазырынэу зищыкIагъэ­хэм, IофшIапIэм Iутэу икоэффициентхэр, пенсиеу зэIукIа­гъэр зыфэдизхэр зэзгъашIэмэ зышIоигъохэм, ны мылъкум исертификат къызэратыгъэхэм электроннэ шIыкIэр агъэфедэн амал яI.

«Унэе кабинетымкIэ» ахъщэ тынэу къыптефэрэр бгъэпсын, пенсиер е социальнэ фэIо-фа­шIэхэр къызэрэпIэкIагъэхьащт шIыкIэр зэблэпхъун плъэкIыщт. Пенсионерым, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIум е ицIыкIугъом къы­щегъэжьагъэу сэкъатныгъэ зи­Iэм алъыплъэхэрэм ахъщэ тынэу къафакIорэри щагъэпсынэу амал яI. Ежь цIыфым ышъхьэкIэ лъэIу тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу ымытышъугъэми, цыхьэ зыфишIэу законым тетэу ыгъэнэфагъэм фигъэпсын ылъэ­кIыщт. Ахъщэ тынхэм ягъэпсын е нэмыкIэу ПенсиехэмкIэ фондым ипшъэ­рылъхэм ахахьэхэрэм алъэныкъо­кIэ упчIэ зиIэм онлайн- приемнэмкIэ ар ыгъэхьын фит.

Адыгеим щыпсэоу мыщ нахь игъэкIотыгъэу зыщызгъэгъуа­зэмэ зышIоигъохэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм и «линие плъыр» ителефонхэм ащыщ къатеон ылъэкIыщт. Мары ахэр: 8(8772) 53-88-57, 8(8772) 21-01-86.

ПенсиехэмкIэ фондым иотделениехэм я «линие плъыр­хэм» ятелефонхэр:

1.Къалэу МыекъуапэкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(8772) 21-03-61, 21-03-57, 21-03-75
2.АдыгэкъалэкIэ фондым иотдел: +7(87772) 9-18-96, 9-14-75
3. Джэджэ районымкIэ ГъэIо­рышIапIэм: +7(87779) 9-15-47
4.Кощхьэблэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм +7(87770) 9-10-76, 9-13-73
5.Красногвардейскэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87778) 5-30-14
6.Мыекъопэ районымкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(87777) 2-14-76, 2-13-12
7. Тэхъутэмыкъое районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87771) 96-9-06, 8(938)431-08-63
8.Теуцожь районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87772) 9-75-13, 9-76-20
9.Шэуджэн районымкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(87773) 9-24-97, 9-26-57.

ЗыгорэкIэ ПенсиехэмкIэ фон­дым ичIыпIэ отделениеу шъу­зэпхыгъэм шъуемыкIуалIэмэ мы­хъущтмэ, чэзыум шъуемыжэным пае, пэшIорыгъэшъэу зя­жъугъэт­хымэ нахьышIу. Уахътэу шъузщыкIощтыр шъузщы- фаем зэблэшъухъужьын шъулъэ­кIыщт.

Шъузфэсакъыжь, псауныгъэ шъуиIэнэу шъори, шъуиIахьылхэми тышъуфэлъаIо!