«Спартак» лъэкIуатэ, «Зенит»…

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 29 – 30-м я 6-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Дунаим щыцIэрыIо «Спартак» Москва апэрэ чIыпIэм зэрэуцугъэр зэнэкъокъум ихъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэм ахэтэлъытэ.Хэгъэгум щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэр команди 2 ныIэп.

КIэуххэр

«Рубин» — «Тамбов» — 2:2, «Спартак» — «Арсенал» — 2:1, «Химки» — «Ротор» — 1:1, «Уфа» — «Динамо» — 1:1, «Локомотив» — «Зенит» — 0:0, «Ахмат» — ЦСКА — 0:3, «Краснодар» — «Ростов» — 1:1, «Шъачэ» — «Урал» — 0:0.

«Ахмат» итренер шъхьаIэу Андрей Талалаевым къыIуагъэм узэгупшысэн хэлъ. «Тэ дэеу тешIагъэп. Къэлапчъэм Iэгуаор дэтыдзэн зэрэтымылъэкIыгъэм къыхэкIэу ЦСКА-м текIоныгъэр къыдихыгъ», — къыIуагъ ащ.

А. Талалаевым хигъэунэфыкIыгъэм судьяхэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм уамыгъэразэу къызэрэхэкIырэр къыхэбгъэ­хъожьмэ, ешIэгъухэм якIэуххэр нахь куоу зэогъапшэх.

— ЗэIукIэгъуи 2 хъугъэу тикомандэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзэрэп, — къеIуатэ «Зенит» итренер шъхьаIэу Сергей Семак. ШIыкIэшIумэ талъыхъущт.

ЧIэнагъэ ашIыгъа?

ЧIэнагъэ ашIыгъа е зы очко къахьыгъэу алъыта? ГущыIэм пае, командэ лъэшхэу «Зенит» ыкIи «Локомотив» зэдешIагъэх, пчъагъэр 0:0. Хэта чIэнагъэ зышIыгъэр? «Локомотив» итренер шъхьаIэу М. Николич командэм иешIакIохэм къащытхъугъ. Зэ­рэхъурэмкIэ, пчъагъэу 0:0-м езэгъы.
«Краснодар» — «Ростов». Зэгъунэгъу командэхэр зэдешIэхэзэ, «Ростов» тазыркIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. «Краснодар» пчъагъэу 0:1-м емызэгъэу бэрэ ыпэкIэ илъыгъ. Петровым къытыгъэ Iэгуаор Берг хъагъэм ридзи, пчъагъэр 1:1 хъугъэ.

Ащ ыуж «Краснодар» иешIакIэ хигъэхъуагъ. Вандерсен, Петровым, нэмыкIхэм къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнэу чIыпIэшIу ифагъэх, ау янасып къыхьыгъэп, пчъагъэр 1:1-у къэнэжьыгъ. «Рос­тов» икъэлэпчъэIут зэкIэми анахь дэгъоу ешIагъэу зэхэщакIохэм къыхахыгъ.

«Шъачэ» чIэнагъэ ышIыгъэу тэлъытэ. «Урал» зы очко къызэрихьыгъэм ыгъэгушIуагъ.

«Спартак» 2:1-у «Арсенал» текIуагъ. Александр Соболевым ятIонэрэ Iэгуаор хъагъэм дахэу дидзагъ.

ЦСКА-м иешIакIоу Константин Кучаевым зэIукIэгъу пэпчъ къэлапчъэм Iэгуаор дидзэу ригъэ­жьагъ. Николо Влашич ЦСКА-м иешIэгъухэр егъэдахэх. Хъагъэм Iэгуаор дахэу дедзэ.

«Рубин», «Тамбов», «Химки», «Ротор» — ахэр лъэкIэу яIэмкIэ зэфэдэх, яешIакIэ хагъэхъощтэу тренерхэм къаIо.

Хэта апэ ишъыщтхэр?

«Шъачэ» апэ итхэм ащыщ зэрэхъугъэр бэмэ агъэшIагъо. «Спартак» апэрэ чIыпIэм зэ­рэ­нэсыгъэми тытегущыIэ. Ары шъхьае, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» чIыпIэу ахьыщтыр хэта къэзыIощтыр?

ЕшIэгъухэм талъыплъэзэ, упчIэм иджэуап къэдгъотыщтэу тэгугъэ. Адыгэмэ ятарихъ къалэу Шъачэ иешIакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм ащыщ зыкIи къыдахыгъэп. Мыгъэ егъэжьэпIэшIоу ашIыгъэр лъагъэкIотэнэу тафэлъаIо.

ЧIыпIэу зыдэщыIэхэр

1. «Спартак» — 14
2. «Зенит» — 13
3. «Шъачэ» — 12
4. «Динамо» — 11
5. ЦСКА — 10
6. «Ахмат» — 10
7. «Ростов» — 10
8. «Краснодар» — 8
9. «Рубин» — 8
10. «Локомотив» — 8
11. «Урал» — 6
12. «Уфа» — 5
13. «Арсенал» — 5
14. «Тамбов» — 4
15. «Химки» — 3
16. «Ротор» — 2.
Я 7-рэ ешIэгъухэр
12.09
«Зенит» — «Арсенал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Шъачэ»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» — «Рубин»
«Тамбов» — «Уфа»
«Ротор» — «Краснодар»
«Урал» — «Химки».
ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэр
«Ростов» — «Локомотив», ЦСКА – «Спартак» — ахэр анахь гъэшIэгъонэу зэнэкъокъущтхэу плъытэ хъущт. «Спартак» текIоныгъэр къызыдихыкIэ, апэ ит командэхэм пытэу ахэуцон ылъэ­кIынкIи пшIэхэщтэп.
«Краснодар», «Локомотив» — сыдигъо апэ итхэм ахэхьажьыщтха? КомандитIури Европэм ичемпионхэм я Кубок фэбэнэнхэу щыт.