Нэбгырэ 3420-мэ къахагъэщыгъ

Iоныгъом и 1-м сыхьатыр 10-м ехъулIэу зэпахырэ узэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 3420-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 470-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм нэбгырэ 20 хэхъуагъ), хъужьыгъэр — 2923-рэ (чэщ-зымафэм 17 хэхъуагъ), зидунай зыхъожьыгъэр нэбгырэ 27-рэ (зи хэхъуагъэп).

Красногвардейскэ районым щыщ бзылъфыгъэу илъэс 60 зыныбжьым госпиталым идунай щихъо­жьыгъ. Лабораторнэ ушэтынхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, ащ лъапсэу фэхъугъэр коронавирусыр ары.

Нэбгырэ 3420-р республикэм имуниципалитетхэм атегощагъэу:
— Мыекъуапэ — 1108-рэ,
— Тэхъутэмыкъое районыр — 657-рэ,
— Красногвардейскэ районыр — 419-рэ,
— Мыекъопэ районыр — 316-рэ,
— Адыгэкъалэ — 282-рэ,
— Теуцожь районыр — 274-рэ,
— Кощхьэблэ районыр — 189-рэ,
— Шэуджэн районыр — 93-рэ,
— Джэджэ районыр — 82-рэ.