Республикэм щыIагъэх

Тарихъ-патриотическэ проектэу «Ломоносовский обоз. Грозный — Къырым» зыфиIорэр Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщ.

Лъэпкъ IофыгъохэмкIэ Федеральнэ агентствэм иIэпыIэгъукIэ ар зэхэщагъэ хъугъэ, Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ шъолъырхэм ясубъектхэр ары зыщыкIорэр. Проектым къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр шышъхьэIум и 21-м къалэу Грознэм къыщырагъэжьагъэх.

«Мэщыкъу-2020-рэ» зыфиIорэ ныбжьыкIэ форумэу онлайн шIыкIэм тетэу зэхащагъэм иапэ­рэ едзыгъо текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ студентхэр ары проектым хэлажьэхэрэр. Пстэ­умкIи нэбгырэ 40 мэхъух, субъект пэпчъ къыщыуцухэзэ, шышъхьэIум и 26-м ахэр Мые­къуапэ къэсыгъэх.

А мафэм ахэм АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Урысыем и ЛIыхъужъэу, АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард, Адыгеим иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, нэмыкIхэм зэIукIэгъу адыряIагъ.

КъыкIэлъыкIорэ мафэм хьа­кIэхэр КъокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ ямузей Темыр КавказымкIэ и Къутамэу Мыекъуапэ дэтым рагъэблэгъагъэх. Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI шапхъэу Роспотребнадзорым къыгъэнэфагъэхэр агъэцакIэхэзэ, музеим иэкспонатхэр, къэ­гъэлъэгъонэу мы уахътэм къы­щызэIуахыгъэхэр къарагъэплъы­хьагъэх. Ащ ыужым Адыгэ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм щагъэпсыгъэ музеим нэIуасэ фашIыгъэх.

Пстэумэ ауж Хэгъэгу зэо­шхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ дэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.