Къэралыгъор зэрыгушхорэ лъэныкъу

УФ-м и Правительствэ иунашъокIэ 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 23-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс Дунэе дзэ-техническэ форумэу «Армия-2020» зыфиIорэр тикъэралыгъо щэкIо.

2015-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу уIэшыгъэ, дзэ ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ техникэм икъэгъэлъэгъонкIэ, джащ фэдэу дунэе дзэ ыкIи дзэ-техническэ зэдэлэжьэныгъэм иIофыгъохэм алъэныкъокIэ пэрытныгъэ зы­Iыгъхэм ащыщ хъугъэ форумэу «Армия» зыфиIорэр.

Дзэ-техническэ форумым хахьэу, шышъхьэIум и 27-м Мые­къуапэ идзэ частэу N 13714-м щыкIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм ихэбзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм, дзэ гъэIорышIапIэхэм ялIыкIо­хэр, ветеранхэр ыкIи дзэ къулы­къушIэхэр.

Дзэ частим икомандир иIэ­натIэ зыгъэцакIэрэ Сергей Чарнцевым Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, форумым хэлажьэ­хэрэм шIуфэс гущыIэкIэ закъы­фигъэзагъ ыкIи шIуагъэ къытэу Iофтхьабзэр рагъэкIокIынэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iофтхьабзэм псалъэ къыщишIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ хэушъхьафыкIыгъэ программэхэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Владимир Шабалиным.

— Дзэ-техническэ форумэу «Армия-2020» зыфиIорэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ямэхьанэ гъэпытэгъэныр ары. ТиIашэ кIуачIэу иIэм, тидзэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьэрэм ыкIи щыт­хъоу апылъым сыд фэдэрэ лъэхъани Урысыер зэрыгу­шхорэ лъэныкъоу щыт. Непэ тикъэралыгъо мамырныгъэ илъынымкIэ ыкIи щынэгъончъэу щытынымкIэ дзэм мэхьанэшхо иI. Дзэр лъэпкъ щынэгъончъэным ипкъэоу щыт. Ащ ишIуагъэкIэ лъэпкъ щынэгъончъагъэмрэ цIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ухъумагъэхэ мэхъу, — къыIуагъ ащ.

Джащ фэдэу В. Шабалиным къыхигъэщыгъ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр ыкIи ар тарихъым зэрэхэхьа­гъэр. ТекIоныгъэр къыдахыным дзэ къулыкъушIэхэм ямызакъоу тылым щылэжьагъэхэми яIа­хьышIу хэлъ. Промышленнэ предприятиеу агъэкощыгъэхэр мэзэ заулэкIэ икIэрыкIэу зэтырагъэпсыхьажьынхэм, яIофшIэн рагъэжьэжьыным тицIыфхэр пылъыгъэх, техникэу аIэкIэлъыр зэрэдэгъум ишIуагъэкIэ пыим пэуцужьынхэ афызэшIокIыгъ. Непи къэралыгъом зиухъумэжьынымкIэ амалышIухэр IэкIэлъых, тызыхэт уахътэм диштэрэ Iашэ къыщыдагъэкIы.

Адыгеим иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Ас­лъан къулыкъур езыгъэжьэ­гъэкIэ дзэ­кIолI ныбжьыкIэхэм пса­лъэкIэ закъыфигъэзагъ.

— Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан щытхъу хэлъэу дзэ гъо­гур къэзыкIугъэ зэлъашIэрэ дзэ частим шъухэфагъ. Ренэу тырыгушхощт Темыр-Кавказым икъушъхьатххэм адэжь фашизмэр къызэрэщызэтырагъэуцуагъэр. Адыгеим икъушъ­хьэтх гъогухэр пыим фэукIочIыгъэп. Артиллерийскэ дзэм щыщ шъузэрэхъу­гъэм шъурыгушху. Зэо илъэс­хэм щытхъу хэлъэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм артиллериер ащыщ. Непи ащ имэхьанэ къыкIичырэп, — къы­Iуагъ А. Къуаджэм.

Джащ фэдэу гущыIэ фабэхэмкIэ дзэкIолI ныбжьыкIэхэм закъыфигъэзагъ УФ-м зыухъу­мэжьынымкIэ и Министерствэ Къыблэ дзэ шъолъырымкIэ изэхэубытэгъэ стратегическэ командование иинспекторэу Александр Дорофеевым. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэр ыкIи шъолъырым ипащэхэр дзэ къулыкъушIэхэм сыдигъуи дэгъоу афыщытых ыкIи адэIэпыIэх. Ащ нэмыкIэу мы аужырэ уахътэм къулыкъур ахьынымкIэ ныбжьыкIэхэм амалышIухэр аIэкIэлъ хъугъэ.

Форумым икIэух дзэ оркестрэм орэд мэкъамэхэр къы­ригъэIуагъэх. Джащ фэдэу непэ дзэм щагъэфедэрэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэм икъэгъэлъэ­гъон рагъэкIокIыгъ.

КIАРЭ Фатим.