Ахъщэ тедзэ къыфатIупщыгъ

Коронавирусыр къызэузыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъухэрэ республикэм имедицинэ ыкIи исоциальнэ IофышIэхэм ахъщэ тедзэ аIэкIэгъэхьэгъэным фэгъэхьыгъэ унашъо ыштагъ УФ-м и Прави­тельствэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет нахь зыпкъ иуцуагъэми, зэпахырэ узыр джыри къахагъэщы. Мыщ фэдэ сымаджэхэм Iоф адэзышIэрэ цIыфхэр щынэгъо чIыпIэ итых, — къыIуагъ УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.

Зыныбжь хэкIотагъэхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэ унэхэм, нэмыкI социальнэ организациехэм якъулыкъушIэхэу режим гъэнэфагъэм тетэу непэ Iоф зышIэхэрэм къатефэрэ тынхэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэ­ным пстэуми анаIэ тырагъэтын зэрэфаер къыIуагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ.

Федеральнэ гупчэр шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм ишIуагъэкIэ гумэкIыгъуабэ дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъугъэр, медицинэм иIофышIэхэм яшIуагъэ арагъэкIын зэралъэкIыгъэр къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

— Мы лъэныкъомкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм зэкIэми яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэ. Рес­публикэм ахъщэ тедзэ къыIэкIэхьанымкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник предложениеу къыхьыгъэм къыдырагъэштагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Правительствэ унашъоу ышIыгъэм диштэу коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ IофышIэхэм тын тедзэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм фэшI республикэм сомэ миллион 38-рэ фэдиз къыфатIупщыгъ.

Джащ фэдэу сомэ миллион 32,6-рэ медикхэм атырагощэщт. Ащ нэмыкIэу зэпахырэ узыр къызхагъэщыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъухэрэ медицинэм ыкIи нэмыкI къулыкъухэм яIофышIэхэм атефэрэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ Адыгеим сомэ миллион 16,8-рэ фэдиз къыфатIупщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.