Адыгеим и ЛIышъхьэ регион хэхъоныгъэмкIэ правительствэ комиссием ипрезидиум изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат регион хэхъоныгъэмкIэ правительственнэ комиссием ипрезидиум (иштаб) зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм хэлэжьагъ. Урысые Федерацием ивице-премьерэу Марат Хуснуллиным видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу шъолъырхэм япащэхэм ар адызэхищагъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу къафиIотагъ. ПсэолъэшIыныр лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщэу къы­зэрэнэжьырэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Джащ пае псэупIэхэмрэ унэе унэхэр зытырашIыхьащт чIыгу Iахьхэмрэ якъыхэгъэкIын епхыгъэ къэралыгъо программэхэмрэ проектхэмрэ амалэу къатырэр икъоу гъэфедэгъэн фае.

«Унэ зышIы зышIоигъо пстэуми ащ фэдэ амал ятыгъэн фае. НепэкIэ псэолъэшIыныр хэгъэгум иэкономикэ хэхъо­ныгъэ зэришIыщт лъэныкъо шъхьа­Iэхэм зэу ащыщ», — хигъэунэфыкIыгъ Марат Хуснуллиным.

Шъолъырхэм арыт къалэхэр джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэн­хэмкIэ Iофэу ашIагъэм ехьылIэгъэ докладхэм зэхэсыгъом щядэIугъэх. Мыщ фэдэ программэм игъэцэкIэн пае 2020-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 141,6-рэ къыфатIупщыгъ. А мылъкумкIэ общественнэ чIыпIэ 13-рэ щагу 35-рэ зэтырагъэпсыхьажьыгъ. Къэлэ цIыкIухэр джырэ шапхъэхэм адиштэнхэмкIэ Урысые зэнэкъокъоу щыIагъэм Адыгэкъалэ гъэрекIо щатекIуагъэти, мемориальнэ комплексэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэжьынкIэ сомэ миллион 64,5-рэ къыратыгъ. Ащ епхыгъэ IофшIэнхэр джыдэдэм ыкIэм фэкIох.

Правительствэ комиссием иштаб изэхэсыгъо хэлэжьагъэхэр джащ фэдэу ЖКХ-м ипсэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфэхьазырхэм ехьылIэгъэ докладхэми ядэIугъэх. Марат Хуснуллиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем ишъолъырхэм япащэхэм ашъхьэкIэ мы Iофыгъом ренэу анаIэ тырагъэтын фае.

2020 — 2021-рэ илъэсхэм ябжыхьэ-кIымэфэ лъэхъанхэм ЖКХ-м ипсэуалъэхэмрэ социальнэ учреждениехэмрэ афэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм яплан Адыгеим щаухэсыгъ. Котельнэ 255-мэ, газрыкIопIэ километрэ мини 3-мэ, псырыкIуапIэхэм, псыIыгъыпIэхэм, гъогухэм, ахэр зэраукъэбзырэ техникэм, канализациехэм, электросетьхэм, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэхьазырын ащ къыщыдэлъытагъ.

Зэхэсыгъом икIэуххэм къатегущыIэзэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, регион хэхъоныгъэмкIэ правительствэ комиссием ипрезидиум изэхэсыгъо рес­публикэм исхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъо заулэмэ щатегущыIагъэх, ахэр зэрэзэшIуахыщт шIыкIэри къыщагъэнэфагъ.

«ПсэолъэшIынымкIэ, гъогухэм язегъэушъомбгъункIэ, энергетическэ инфраструктурэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ Урысые Федерацием и Правительствэ IэпыIэгъушхо къызэрэтитырэр зэкIэми зыхэтэшIэ. Ащ ишIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIи нахь зыкъеIэты, шъолъырми экономикэ хэхъоныгъэ ешIы. Республикэм ипащэу сызэрэщытым елъытыгъэу а лъэныкъохэм яшъыпкъэу ащылэжьэнхэу, федеральнэ правительствэм пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм язэшIохын акIуачIэ рахьылIэнэу министерствэ гъэнэфагъэхэм пшъэ­рылъ афэсшIыгъ», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу