ПсыIыгъыпIэм епхыгъэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ

Краснодар псыIыгъыпIэм гумэкIыгъоу къыты­хэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ипащэхэмрэ идепутатхэмрэ мызэу-мытIоу ягу­гъу ашIыгъ. Ащ изытет зэригъэшIэнэу, Iо­фыгъохэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущтым дэлэ­жьэнэу комиссие Парламентым зыщы­зэ­хаща­гъэр 2012-рэ илъэсыр ары.

ПсыIыгъыпIэм епхыгъэ псэуа­лъэхэм, чIыгу Iахьэу зыпарэми щымытхыгъэхэм ягъэфедэнкIэ, федеральнэ мылъкум хэхьэрэ объектхэр учет шIы­гъэнымкIэ законхэр гъэцэкIэ­гъэнхэм, Краснодар краим ыкIи Адыгеим япсэупIэу къыпэIулъхэм геологическэу ыкIи экологическэу иягъэ зэраригъэкIырэр дэгъэзыжьыгъэным ащ Iоф дишIагъ.

Комиссием хэтхэр псыIы­гъыпIэм гъогогъуитIурэ щыIа­гъэх, пащэхэри ягъусэхэу къыпэIулъ чIыпIэхэр къаплъыхьа­гъэх, нэпкъхэр зэрэгъэпытагъэ­хэм язытет зэрагъэлъэгъугъ, мызэу-мытIоу зэхэсыгъохэр, Iэнэ хъураехэр зэдызэхащагъэх.

Джыри мы IофшIэныр лъа­гъэкIуатэ. Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ джырэблагъэ псыIыгъыпIэм кIогъагъэх. Ушъхьагъу шъхьаIэу ащ фэхъугъэр IыгъыпIэм псэу итым лъэшэу къызэрэщыкIагъэр ары.

Парламентым илIыкIохэр Крас­нодар псыIыгъыпIэм ипащэу Игорь Бодоловым, иинженер шъхьаIэу Владимир Грищенкэм, псы биологическэ къэкIуапIэхэм алъыплъэгъэнымкIэ ыкIи къэ­гъэгъунэгъэнхэмкIэ къэралыгъо къулыкъум Пшызэ шъолъырымрэ АдыгеимрэкIэ иотдел ипащэу Янэкъо Аслъан, нэмыкIхэм аIу­кIагъэх.

Iофыгъоу непэ щыIэхэм лъэ­ныкъуитIур зэдатегущыIагъ. Псым къызэрэщыкIагъэм къы­хэкIэу, субъектитIум яхъызмэт­шIапIэу пцэжъыехъуным пылъхэм ащыщэу плIымэ мыгъэ зэ­­рарышхохэр ашIыгъэх, пындж­лэжьхэми ащ имэкIагъэ зэха­шIагъ. ПсыIыгъыпIэм ипащэхэм псым лъэшэу къызэрэщыкIагъэм гумэкIыгъо къызэритырэм къыдырагъэштагъ. Мы псэуалъэр зыщыIэм къыщегъэжьагъэу ащ фэдэ апэрэу къыхэкIыгъ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, кIымафэм къушъхьэхэм ос зэращымыIагъэмрэ ощххэр зэрэмакIэмрэ ушъхьагъу шъхьаIэу ащ фэхъугъэр.

ПсыIыгъыпIэм псэу къина­гъэм икууагъэ зэрагъэшIэнэу зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр къуа­шъокIэ техьагъэх. Нэужым гид­ротехническэ псэуалъэхэр къа­кIухьагъэх, пцэжъые лъэпкъэу осетрэр зыщахъурэ хъызмэтшIапIэу Адыгеим итхэм ащыщ, псыхъоу Псэкъупсэ псыIыгъыпIэм зыщыхэлъэдэжьрэм дэжь щыIагъэх. ТыдэкIи псыр зэрэщы­макIэр, псы чIэм ятIэр изы зэ­рэ­хъугъэр нэрылъэгъу афэ­хъугъ.

Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ яеплъыкIэ къыраIотыкIызэ, ос-ощххэр зэрэмэкIа­гъэхэм имызакъоу, IыгъыпIэм ычIи, псыхъохэр ащ зыщыхэ­лъадэрэ чIыпIэхэми ятIэр боу арылъ зэрэхъугъэм, зэрэшIоихэм яягъэ къакIоу зэралъы­тэрэм къыкIагъэтхъыгъ.

— Адыгеим икъэралыгъо хэ­бзэ органхэм Iофэу ашIагъэм ишIуагъэкIэ Краснодар псыIыгъыпIэм епхыгъэ псэуалъэхэм, чIыгу Iахьхэм ягъэфедэнкIэ, федеральнэ мэхьанэ зиIэ
мылъкур учет шIыгъэнымкIэ законхэр, экологием, геологием яшап­хъэхэр зэрэукъуагъэхэр къычIэщыгъ ыкIи дэгъэзыжьыгъэ хъугъэ. Джыри мы псэуалъэм иIыгъынкIэ зы еплъыкIэ субъектитIур къыфэмыкIомэ Iофхэр нахьышIу зэрэмыхъущтхэр нафэ. Сыда пIомэ, мыр АдыгеимкIи Пшызэ шъолъырымкIи мэхьэнэшхо зиIэ псэуалъ, — къыIуагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ.

Краснодар псыIыгъыпIэм игъэфедэн епхыгъэ Iофыгъохэм язэхэфын ежь мы псэуалъэм, Кубань ибассейнэ псы ГъэIорышIапIэ, УФ-м и МЧС и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм, му­ниципальнэ образованиехэм, нэ­мыкI къулыкъу ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр къызэрэ­хагъэлэжьагъэхэми Владимир Нарожнэм къыкIигъэтхъыгъ.

ПсыIыгъыпIэм иинженер шъхьа­Iэу Владимир Грищенкэм къызэриIуагъэмкIэ, АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ яшIушIагъэкIэ псым ычIэ игъэ­къэбзэн пэIухьанэу сомэ миллиарди 9 къэкIорэ 2021-рэ илъэсым къатIупщыщт.

— Непэ зигугъу тшIыгъэ пстэур субъектитIум зэдыряIофэу зэрэщытыр нафэ, — къы­Iуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр. — Илъэс 44-м къыкIоцI псыIыгъыпIэм ычIэ ятIэр бэу щызэрэугъоигъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ, проценти 10-кIэ ар нахь цIыкIу хъугъэ, псэу итым кубометрэ миллион 300 къыщыкIагъ.
Шъэо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, псыIыгъыпIэм иIофшIэн фэгъэзэгъэ къулыкъухэм Iофыгъоу непэ къытыхэрэр, ахэм ядэгъэзыжьынкIэ шIэгъэн фаехэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъхэр охътэ благъэм къагъэхьазырыщтых. Нэужым Краснодар краим илIыкIохэри къырагъэблэ­гъэнхэшъ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэхэсыгъо щытегущыIэщтых.
АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Краснодар псыIыгъыпIэм игъэфедэн епхыгъэ Iофхэм лъэшэу ынаIэ атет. Псы-хъоу ащ хэлъэдэжьхэрэр гъэ­къэбзэгъэнхэ фаеу зэрэщытыр къызщиIорэ джэпсалъэ УФ-м чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ ыкIи экологиемкIэ иминистрэ фигъэхьыгъ ыкIи мы Министерствэр ащкIэ къотэгъу къыфэ­хъугъ. АР-м и ЛIышъхьэ ишIушIагъэкIэ псы­хъо­хэм язытет уплъэ­кIугъэ хъугъэ.

ХЪУТ Нэфсэт.