Кавказыр ыкIи къушъхьэхэр

КъокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къэгъэлъэгъоныкIэу къыщызэIуахыгъэм джары ыцIэр.

Мыщ Адыгеим исурэтышIхэм ащыщхэр, Краснодар, Ставрополь, Пятигорскэ ыкIи къош республикэхэм ясурэтышIхэр хэлажьэх. КъекIокIырэ зэпахырэ узым ыпкъ къикIэу пIэлъэ кIыхьэм унэхэм зэтеубытагъэу арысыгъэ цIыфхэр джы зекIон-зыплъыхьанми, къэгъэлъэгъонхэми, музей экспозициякIэхэми лъэшэу афэзэщыгъэх. Шъыпкъэ, тапэкIэ купы­шхохэр ахэм ащызекIощтыгъэми, джы хъурэ-шIэрэм елъытыгъэу, нэбгыри 5 хъухэу ачIагъахьэх, маскэхэр ыкIи Iалъэ­хэр агъэфедэх.

«Кавказыр ыкIи къушъхьэхэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр хэти ипсэупIэ чIыпIэ къыриIотыкIэу гъэпсыгъэ. АдыгеимкIэ Манакьян зэшхэм яIофшIагъэхэр мыщ хэлажьэх. Мыхэр Адыгеим щыпсэугъэхэми, ясурэтхэм къащагъэлъагъорэр ермэл лъэпкъым икъушъхьэхэр арых. Къушъхьэхэри цIыфхэм афэдэх: зандэх, ищыгъэх, ушъэгъэ-пытэу зэхэлъых, са­къых. СурэтшIыгъэ-IэшIагъэхэм уяп­-лъызэ, цIыф зэфэшъхьафмэ ясурэтхэм зэфэдэныгъэу ыкIи зэтекIыныгъэу ахэлъыр олъэгъу. Шъо зэфэшъхьафхэр —уцышъор, дышъэшъо-хьаплъышъор, къэтэбэ теплъэр зиIэ уц шхъуантIэр, къушъ­хьэпс къабзэр, псынэкIэчъ Iушъа­шъэр, псыкъефэх ор макъэр ащызэ­хэошIэ.

Къэгъэлъэгъоным игъэхьазырын-зэхэщэнкIэ КъокIыпIэм имузей ифонд бай хэлъ сурэтхэр мыщ щагъэфедагъэх. Экспонат мин пчъагъэ хъурэ фондыр къэгъэлъэгъон-экспозициякIэхэр агъэ­псынхэмкIэ лъэшэу къашъхьапэ. Онлайн шIыкIэм тетэу сайтым рагъэуцохэшъ, ахэм искусствэр зикIасэхэу, яплъын шIоигъоныгъэ зиIэхэр агъэразэх. Мы мазэм ыкIэм нэс «Кавказыр ыкIи къушъ­хьэхэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоным Iоф ышIэщт.

Дзэукъожь Нуриет.