Программэм къыщыдэлъытагъэу

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым ипоселкэхэу Инэмрэ Яблоновскэмрэ культурэм и Унэу ащагъэцэкIэжьыхэрэм ащыIагъ. Адыгеим социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыщыдэлъытагъэу ахэр агъэкIэжьынхэу рагъэжьагъ.

Инэм игъэпсэфыпIэ ыкIи культурнэ-спорт гупчэ зычIэт унэр 1980-рэ илъэсыр ары загъэуцугъэр, гъэцэкIэжьынхэр зищыкIагъэхэр бэшIагъэ. Учреждением псэупIэмкIи, районымкIи мэхьанэ иIэу щыт, кружокэу, студиеу, творческэ купэу тIо­кIитIум ехъумэ Iоф щашIэ, фестивальхэр, зэнэкъокъухэр щызэхащэх.

Унэм игъэкIэжьын пае федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллион 54-рэ къа­тIупщыгъ. АщкIэ итеплъи, ыкIоцIи агъэкIэжьыгъэх, электричествэм, псым, фабэм якIуапIэхэр зэблахъугъэх, жьыр зыгъэкъэбзэщт ыкIи зыгъэучъыIэтэщт системэр агъэуцугъ. Концертхэр зыщыкIорэ, къэшъоным, орэд къэIоным зыщафагъасэрэ зал­хэм, творчествэм зыщыпылъ кабинетхэм ящыкIэгъэ оборудованиер афащэфыщт. Ахэм анэмыкIэуи театральнэ ыкIи орэдхэр, орэдышъохэр зыщытыратхэрэ студиехэр щагъэпсыщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ поселкэм иадминистрацие ипащэу Хъоткъо Хъызыр зыдэгущыIэм, культурэм и Унэ игъэкIэжьынкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр къыхигъэщыгъэх, пIалъэ­хэм ашIомыкIэу псэолъэшIынхэр аухынхэу, ахэр зэрагъэцакIэ­хэрэм пхъашэу лъыплъэнхэу къыриIуагъ.

Унэм къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьани хэушъхьафыкIыгъэу тегущыIагъэх. Ар архитектурнэ шъуашэу иIэм диштэу гъэпсыгъэн фаеу зэрэщытым республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ. КIэлэцIыкIу джэгупIэхэр зыхэт гъэпсэфыпIэ чIыпIэ къыдэлъытэгъэными мэхьанэ иI.

Нэужым АР-м и ЛIышъхьэ культурэм и Унэу поселкэу Яблоновскэм щагъэкIэжьырэм кIуагъэ. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллион 56-рэ ащ пае къатIупщыгъ. Охътабэм къыкIоцI мы унэр унэе мылъкоу щытыгъ, ау илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ респуб­ликэм ипащэхэм ар къащэфыжьи муниципалитетым раты­жьыгъ.

Мыри субъектым хэхъоныгъэ­хэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ программэм къыды­хэлъытагъэу агъэкIэжьы. Унашъхьэр зэблахъущт, итеплъи, ыкIоцIи агъэкIэжьыщт, оборудованиякIэ фащэфыщт.

— Тишъолъыр хэхъоныгъэ­хэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ программэм амалышхохэр къытетых, ау пшъэ­рылъ инхэри къегъэуцух. Адыгеим непэ зигъо Iофхэр зэшIуихынхэмкIэ УФ-м и Правительствэ IэпыIэгъу къы­фэхъугъ. Программэм ипроект зытэгъэхьазырым цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуныр зэпхыгъэ объектхэр хэдгъэ­хьагъэх. Инфраструктурэм нахьыбэу тынаIэ тедгъэтыгъ, ау социальнэ мэхьанэ зиIэу, кульутрэм, спортым, медицинэм япхыгъэхэри тщыгъуп­шагъэхэп. НахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэм цIыфхэр къяжэх, ахэм ягугъэ къэдгъэшъыпкъэжьын фае. Пшъэрылъэу тшIыгъэхэр игъом ыкIи икъоу пхырыщыгъэнхэр, федеральнэ ахъщэу къакIорэр зыфэгъэнэфагъэм пэIугъэхьэгъэныр шIокI зимыIэ Iофых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.