Лъэшэу тыфэраз

ЦIыфым ыныбжь зыхэкIуатэкIэ, илъэкIи, икъа­рыуи къащэкIэ, ипсауныгъи къеIы­хы. Щэ­гъогогъо сэри инфарктым сыкъыIэ­пы­кIы­жьыгъ, гъэрекIопагъэ скопкъ зэпыкIыгъагъ, си­шъхьэгъусэу Натальи бэшIагъэу шъоущыгъу узым егъэгумэкIы.

Тшъхьэ Iофхэм ягъэцэкIэн къытэхьылъэкIыти, цIыфхэм ясо­циальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым гъэрекIо зыфэдгъэзагъ.

Социальнэ IофышIэу къытапхыгъэр ТIатIрэкъо Синильга Вячеслав ыпхъур ары. Ащ фэ­дацIэ фаусыныр къызыхэкIыгъэм тызыкIэупчIэм, къэбар гъэ­шIэгъон къытфиIотагъ. Бзылъфыгъэм ятэ Вячеслав Шишковым итхылъэу «Угрюм-река» зыфиIорэм зеджэм, ащ хэт пшъашъэу Синильга (тунгусы­бзэкIэ ащ къикIырэр «осы») ыгу рихьыгъэти, пхъоу къыфэхъу­гъэм джа цIэр фиусыгъ. ИныбжьыкIэгъум янэрэ ятэрэ ягъусэу Украинэм къикIыжьи, Мые­къуапэ псэупIэ фэхъугъэу ащ къытиIуагъ.

Апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу Синильгэ тиунэгъо кIоцI къихъухьагъэм фэдэу зытигъэштагъ. ТызэрелъэIурэр, тифэIо-фашIэхэр хъупхъэу зэригъэцакIэрэм дакIоу гуфэбэныгъэу къытпигъохырэмкIэ тищыIэныгъэ къытфигъэдэхагъ. ЦIыфы­гъэрэ Iэдэбрэ зыхэлъ бзылъ­фыгъэм игущыIэ фабэкIэ тыгу бэрэ къыдещае. Тпхъу фэдэу ащ шIу зытигъэлъэгъугъ, къызэрэтапхыгъэм тыщэгушIукIы.

Непэ коронавирусым лъэшэу зыщигъэгумэкIхэрэ лъэ­хъаным цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым иIофышIэхэр чIыпIабэмэ: бэ­дзэр­хэм, тучанхэм, нэмыкI чIыпIэ­хэм пчъагъэрэ анэсынхэ, транспорткIэ зекIонхэ фаеу мэхъу. ЦIыфыбэмэ зэряуталIэ­рэм еп­хыгъэу коронавирусыр къапыпкIэным ищынагъо ахэми ашъхьарыт. Ау ахъщэ тегъахъо зэратыхэрэм ахэр закIыхамы­лъытэрэр сшIэрэп.

Дэгъоу къызэрэддекIокIырэм, тищыIэныгъэ къызэрэт­фигъэпсынкIэрэм афэшI зэ­шъ­хьэгъусэхэм лъэшэу Синильгэ тыфэраз. Тхьэм ибын цIыкIуитIу — Алинэрэ Адамрэ ар аде­рэгъэтхъэжь. Джащ фэдэу мы Гупчэ шъыпкъэм иIофышIэу Марина Дорофеевами тхьауегъэпсэу етэIо тыкъызэрэзэхи­шIыкIыгъэм, дахэу къызэрэд­дэзекIуагъэм апае.

БэмышIэу къэбар зэхэтхыгъ ТIатIрэкъо Синильгэ дэгъоу Iоф зэришIэрэм пае КЦСОН-м ипащэхэм рэзэныгъэ тхылъ ащ къыфагъэшъошагъэу. Социальнэ IофышIэ хъупхъэм ащкIэ тыфэгушIо, джыри игъэхъагъэ­хэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

И. Давидюк.
Адыгеим инахьыжъхэм я Совет хэт, республикэм иве­теран-пограничникхэм я Союз итхьамат.