КъумпIыл Мурат: «КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу еджэнхэ амал ядгъэгъотыным тыпылъын фае»

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъом илъэсыкIэ еджэгъоу къэблагъэрэм къэралыгъом гъэсэныгъэмкIэ исистемэ зэрэфэхьазырым щытегущыIагъэх. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Татьяна Голиковам пэублэ псалъэ къышIызэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр хигъэу­нэфыкIыгъ. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэ­еджакIохэм шхын стыр ыпкIэ хэмылъэу аIэкIэгъэхьэгъэным изэхэщэнрэ классхэм пэщэныгъэ адызезыхьэрэ кIэлэегъа­джэхэм федеральнэ ахъщэ тедзэ ятыгъэнымрэ.

Зэпахырэ узэу коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн шъхьафэу тегущыIагъэх. ИлъэсыкIэ еджэгъур очнэ шIыкIэм тетэу рагъэ­жьэжьыщт, ащ къыхэкIыкIэ зэпахырэ узыр кIэлэеджакIохэм ыкIи кIэлэегъа­джэхэм къапымыхьаным фэшI УФ-м просвещениемкIэ и Министерствэрэ Роспотребнадзорымрэ къагъэнэфэгъэ шапхъэхэр шIокI имыIэу пстэуми агъэцэкIэн зэрэфаер зэхэсыгъом къыща­Iуагъ. АщкIэ Урысыем исубъектхэм опытэу аIэкIэлъ хъугъэр къызфагъэфедэным мэхьанэшхо иIэу алъытагъ.

— Къэралыгъом ишъолъырхэм ащыщхэм кIэлэегъаджэхэм тестхэр зэрарагъэкIущтхэм, кIэлэеджакIохэр зэрэрагъэджэщтхэ шIыкIэм, ахэр гъэсэны­гъэм иучреждение къызэре­кIолIэщтхэм язэхэщэн зыфа­гъэхьазырыгъ. А пстэуми шIуагъэ къатыщт. Ащ фэдэ екIо­лIакIэр нэмыкI субъектхэми къызфагъэфедэн фае, — къы­Iуагъ Татьяна Голиковам.

ЭпидемиологиемкIэ Iофхэм язытет къыдыхэлъытагъэу къэралыгъом ит гъэ­сэныгъэм иучреждениехэр илъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьазырхэм къытегущы­Iагъ УФ-м просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовыр. Зыщыпсэухэрэ чIыпIэм емылъытыгъэу кIэлэцIыкIухэм зэкIэми зэфэдэу шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотыным фытегъэ­псыхьэгъэ шIыкIэм техьэгъэным изыфэгъэхьазырын, цифрэ технологиехэр зыгъэфедэрэ еджапIэхэр нахьыбэ шIыгъэныр ары анахьэу ащ ынаIэ зытыридзагъэр. ИлъэсыкIэ еджэгъум щыублагъэу мы проектыр шъолъыр 15-мэ аща­гъэцэкIэнэу рагъэжьэщт.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм мэхьанэшхо зэратыгъэ Iофыгъохэм ащыщ гъэсэныгъэм иучреждениехэм мэшIогъэ­кIосэным ыкIи терроризмэм пэшIуекIогъэным алъэныкъокIэ ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэныр.

Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэм ади­штэу Адыгеим и ЛIышъхьэ шъолъырым иминистерствэхэм ыкIи ведомствэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Коронавирусым зызэрэщыуухъумэщтым дакIоу, гриппымрэ пэтхъу-Iутхъумрэ замыушъомбгъуным анаIэ тырагъэтын зэрэфаер республикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ.

— ТикIэлэцIыкIухэм япсауныгъ тызытегущыIэрэр, арышъ мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр джыри нахь дгъэлъэшын, кIэлэ­еджакIохэр щынэгъончъэу еджэнхэм амалэу тиIэр етхьылIэн фае. Гриппым пэ­шIуекIогъэным фэшI вакцинациер акIун зэрэфаер ны-тыхэм агурыдгъэIоным, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэтщэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу классхэм пэщэныгъэ адызезыхьэрэ кIэлэегъаджэхэм къатефэрэ тынхэр игъом ыкIи икъоу аIэкIэгъэхьэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Ащ фэгъэзагъэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх. 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м щегъэжьагъэу Адыгеим ит еджапIэхэм яублэпIэ классхэм арысхэм ыпкIэ хэмылъэу шхын стыр аIэкIагъэхьащт. Унагъом игъот емылъытыгъэу, республикэм икIэлэцIыкIу мин 25-рэ фэдиз мыщ къыхиубы­тэщт. Республикэм ипащэ ипшъэрылъкIэ кIэлэеджакIохэр зэрагъашхэхэрэм, шхыныгъор зыхашIыкIырэ гъомылапхъэм изытет зыфэдэм лъыплъэщтхэм ащыщых ны-тыхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.