«Баварием» тыкIырэплъы

ПСЖ Франциер — «Бавария» Германиер — 0:1.

Европэм футболымкIэ илигэ икIэух зэIукIэгъу дунаим щытегущыIэх. Германием иешIакIохэм текIоныгъэр къызэрэдахыгъэм осэ ин раты. «Баварием» зэкIэлъыкIоу ешIэгъу 21-рэ къызэрихьыгъэр, спортышхом щыцIэрыIоу Роберт Левандовскэр иIэпэIэсэныгъэкIэ къазэрэхэщырэр агъэшIагъо.

Урысыем икомандэхэу «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» Европэм изэнэкъокъу хэлэжьэнхэу фитныгъэ къыдахыгъ, «Баварие» щысэ тырахызэ, гъэхъагъэхэр ашIынэу тафэлъаIо.