ФэдиплIыкIэ нахьыбэу

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIы­гъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо про­граммэм игъэцэкIэн АР-м мэкъумэщымкIэ и Министерствэ фэгъэзагъ.

Ащ къыдэлъытагъэу 2020-рэ илъэсым зэшIуахынэу агъэнэфагъэхэм бюджет пстэумэ къа­хэхыгъэу сомэ миллион 872-м ехъу Адыгеим апэIуагъэхьащт. Ар 2019-рэ илъэсым мы лъэныкъом тырагъэкIодагъэм (сомэ миллион 200 зэрэхъущтыгъэр) фэдиплIыкIэ нахьыб. Мыгъэ агъэнэфагъэм щыщэу сомэ мил­лион 673-рэ мин 500-р федеральнэ бюджетым къыхэхы­гъэщт, сомэ миллиони 125-м ехъур республикэм хигъэхъощт, сомэ миллион 73-рэ мин 900-р чIыпIэ бюджет ахъщ.

Мы программэм ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэсым гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэу километрэ 11,2-рэ, псэу цIыфхэр зашъо­хэрэм икIуапIэу километрэ 11,8-рэ агъэпсыгъэх, автомобильнэ гъогу километри 5,85-рэ агъэкIэжьыгъ, зы ФАП агъэуцугъ, квадратнэ метрэ мини 4,3-рэ иинагъэу физкультурнэ-спортивнэ парк Шэуджэн районым ит къутырэу Тихоновым, кIэлэцIыкIу джэгупIэ Кощ­хьэблэ районым ит къуаджэу Еджэркъуае ащашIыгъ. Къоджэ псэупIэм дэс унэгъо е спе­циалист ныбжьыкIэу псэукIэ амалхэр нахьышIу ашIынхэмкIэ IэпыIэгъу зэратыгъэр 26-рэ мэхъу.

Мы илъэсым гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэу километрэ 71,4-рэ, псым икIуапIэу километрэ 12,9-рэ агъэпсынэу агъэнэфагъ, гъогу километри 7,47-рэ ашIыщт, культурэм и Унэу тIу, зы фельдшерскэ-­мамыку пункт агъэуцущт, ­къо­джэ псэупIэхэм язэтегъэ­псыхьанкIэ проект 12 агъэцэкIэн гухэлъ яI, зы гъэпсэфыпIэ спортивнэ парк цIыкIу ашIыщт ыкIи унэгъо 11-мэ псэукIэ ама­лэу яIэр нахьышIу хъунымкIэ адеIэщтых.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ягъэшIы­гъэнхэм фэгъэхьыгъэ программэу нахьыпэкIэ пхыращыгъэм къыдыхэмылъытэгъагъэу, «Комплексное развитие сельских территорий» зыфиIорэм хагъэ­хьагъ электричествэм икIуапIэу километри 4 Адыгэкъалэ щагъэпсынэу, Шэуджэн районым изы ФАП ыкIи гурыт еджа­пIэ агъэкIэжьыщтых, Джэ­джэ, Шэуджэн, Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэм ясымэджэщхэм апае автомашинэ 16, Мыекъопэ районым иеджапIэхэм апае автобуси 8 къащэфыщт, кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 3 агъэкIэжьыщт, псэуалъэ щагъэуцуным пае зы площадкэ иинфраструктурэ агъэпсыщт.

ЗэкIэ агъэнэфагъэр пхыращы. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ рес­публикэр режим гъэнэфагъэ зытехьэми, IофшIэнхэр зэпа­гъэугъэхэп. Роспотребнадзорым къыгъэнэфэгъэ санитарнэ шапхъэхэр агъэцакIэхэзэ псэуа­лъэхэр ашIых.

ГущыIэм пае, культурэм иунэ­хэу станицэу Курджипскэм ыкIи къутырэу Северо-Восточные Сады зыфиIорэм ащагъэкIэ­жьырэм мы илъэсым ыкIэм нэс IофшIэнхэр ащаухынхэу гухэлъ яI. Станицэм иунэ сомэ миллиони 4-рэ мин 700-рэ пэIу­хьащт, къутырым дэтым сомэ миллион 43-м ехъу тефэщт.

Джащ фэдэу поселкэу Табачнэм ирайонэу «Бытовик» зыфиIорэм километри 2,7-рэ хъоу гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуа­пIэ щагъэпсы. Мыри илъэсэу тызыхэтым шIомыкIэу ашIынэу ары зэрагъэнэфагъэр. Сомэ миллиони 2-рэ мин 500-рэ ащ тефэщт.

Мыщ фэдэ кIуапIэ щашIы станицэу Дагестанскэми. Ар километрэ 16,8-рэ зэкIэмкIи зэрэхъущтыр. Ащ щыщэу километри 4,6-р ары 2020-рэ илъэсым агъэпсынэу агъэнэфагъэр. Ар аухыгъ. Псэуалъэр зэрэщытэу 2021-рэ илъэсым атын гухэлъ яI, зэкIэмкIи тефэщтыр сомэ миллион 14-рэ мин 700-рэ.

Мы район дэдэм ипоселкэхэу Каменномостскэм, Победэм ыкIи Удобный зыфиIорэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуа­пIэхэр ащашIых, кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ, культурэм иунитIу ащагъэцэкIэжьы, гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, джэгупIэхэр ащашIых. Илъэсэу тызыхэтыр имыкIызэ зэкIэ мы IофшIэнхэр аухынхэу ары гухэлъэу яIэр. ПстэумкIи сомэ миллиони 136-м ехъу апэIухьащт.

Къутырхэу Северо-Восточные Сады, Пролетарскэм, поселкэу Табачнэм гъэпсэфыпIэ чIыпIэ­хэр, кIэлэцIыкIухэм апае джэгупIэу ащагъэпсыхэрэри 2020-рэ илъэсыр имыкIызэ аухынхэу ары зэрагъэнэфагъэр. ПстэумкIи зэхэубытагъэу мы псэуа­лъэхэм яшIын сомэ миллиони 6-рэ мин 500-рэ апэIухьащт.

Сомэ миллиони 169-м ехъу зэкIэмкIи тефэщт псэуалъэ щы­бгъэуцуным тегъэпсыхьэгъэ пло­щадкэу поселкэу Табачнэм щагъэхьазырырэм. Ащ щыщэу сомэ миллион 65-рэ мин 500-р ары илъэсэу тызыхэтым агъэфедэщтыр. Мы объектыр 2022-рэ илъэсым атынэу программэм къыщеIо.

Къуаджэхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фытегъэпсы­хьэгъэ программэм къыдыхэ­лъытагъэу Шэуджэн районым икъуаджэу Джыракъые дэт ФАП-рэ гурыт еджапIэмрэ щагъэцэкIэжьыхэрэр шышъхьэIу мазэр имыкIызэ аухынхэу гу­хэлъ яI. Сомэ миллион 13,4-рэ ахэм апэIухьащт.

Мы муниципальнэ образо­ванием ыкIи ащ игъунэгъу Джэ­джэ районым япсэупIэхэу къутырхэу Семено-Макаренскэм, Днепровскэм, селоу Владимировскэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм икIуапIэхэу ащагъэпсыхэ­рэри мыгъэ аухынхэу ары зэрагъэнэфагъэр, пстэумкIи сомэ миллион 37-рэ атефэщт.

Къуаджэу Очэпщые щагъэ­псырэ спорт ыкIи гъэпсэфыпIэ паркым ишIын пае сомэ миллион 11-м ехъу къатIупщыгъ, ащ нэмыкIэуи, мыбюджет ахъщэу сомэ мин 800 хагъэхьащт. Бжыхьэм аухынэу ыуж итых.

Программэхэм, проект зэфэшъхьафхэм къащыдэлъытагъэу республикэм щагъэнэфагъэхэр зэкIэ пIалъэхэм адиштэу агъэцакIэх.

ХЪУТ Нэфсэт.