ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр щэкIох

Мыекъуапэ дэт гурыт еджапIэу N 3-м ублэпIэ классхэмкIэ ипсэуалъэ агъэцэкIэжьы.

Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ икомитет ипащэу Ольга Романенкэм къызэриIуагъэмкIэ, подряднэ организациер агъэнэфагъ, шышъхьэIум и 7-м щегъэжьагъэу ащ IофшIэнхэр ригъэжьагъэх.

ГъэцэкIэжьыным къыдыхэлъы­тагъэу квадратнэ метрэ 1300-рэ фэдиз зэрылъ псэуалъэм ишъхьан­ыгъупчъэхэр ыкIи ип­чъэ­хэр зэблахъущтых, дэпкъхэр агъэпытэщтых. Джащ фэдэу еджапIэм итеплъэ, кабинетхэр, спортзалыр ыкIи къыпэIулъ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьащтых.

УблэпIэ классхэм атегъэ­псыхьэгъэ псэуалъэр 1904-рэ илъэсым ашIыгъагъ, жъы дэдэ зэрэхъугъэм къыхэкIэу къызэхэоным ищынагъо щытыгъ. Пащэхэм ар къыдалъыти, агъэ­цэкIэжьынэу унашъо ашIыгъ.

— ЕджапIэм икорпус изэтегъэпсыхьан мэхьанэшхо иI. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зыхъукIэ ятIонэрэ сменэм телъы­тагъэу еджэрэ кIэлэеджакIохэм япчъагъэ нахь макIэ хъущт, — къыIуагъ гурыт еджапIэу N 3-м ипащэу Денис Цветковым.

Псэуалъэм изэтегъэпсыхьан къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт сомэ миллион 40 фэдиз федеральнэ гупчэм къытIупщыгъ, респуб­ликэм ыкIи муниципалитетым ямылъкуи мыщ хэлъ.

2020-рэ илъэсым ыкIэм нэс IофшIэнхэр аухынхэу агъэнафэ.

(Тикорр.).