Унагъом илъ хабзэхэм ягъэпытэн фэIорышIэщтых

Общественнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм япхы­рыщынкIэ зэнэкъокъум хэлажьи, сомэ мин 800 хъурэ грантыр къыфагъэшъошагъ об­щественнэ организациеу «Адыгэ Рес­публи­кэм ибзылъфыгъэхэм я Союз» зыфиIорэм. Унагъом мэхьанэу иIэм хэгъэхъогъэным ылъэныкъокIэ «Унагъом социальнэ гупсэ­фыныгъэ илъыным бзылъфыгъэр игъундж» зыфиIорэ проектэу бзылъфыгъэхэм я Союз къыгъэхьазырыгъэм жюрим осэшIу фишIыгъ.

Организацием ипащэу Во­рэкъо Хьалимэт къызэриIуа­гъэмкIэ, мы проектым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр унагъом уасэу иIэр обществэм щыгъэпытэгъэныр ары.

— Бзылъфыгъэмрэ гушъхьэбаиныгъэмрэ ямэхьанэ зэгоп­чын умылъэкIынэу зэпхыгъэу щыт. Мы уахътэм ехъулIэу духовнэ-нравственнэ зэфыщы­тыкIэм обществэм уасэу фи-
шIырэм уигъэрэзэнэу щытэп. Ащ лъапсэ фэхъурэм зэу ащыщ унагъом илъ шэн-ха­бзэхэр, зэфыщытыкIэхэр зэ­раукъохэрэр, — еIо Ворэкъо Хьалимэт.

Пащэм къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ щыIэкIакIэм узымыгъэ­рэзэн лъэныкъуабэ унагъом къыхэфэ. Ахэм ащыщых: унэгъо кIоцIым хабзэу илъын фаехэр зэщыкъуагъэ зэрэхъухэрэр, унагъом мэхьанэу иIэм уасэ зэрэфамышIырэр, пIуныгъэ Iофым ылъэныкъокIэ унагъом щызэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм уагъэрэзэнэу зэрэщымытыр, нэмыкIхэри. Анахьэу къыткIэ­хъухьэрэ лIэужхэр унагъом, обществэм, лъэпкъым, къэралыгъом алъэныкъокIэ пшъэ­дэкIыжьэу ахьын фаем икъоу щыгъуазэхэп. Унагъом духовнэ ыкIи психологическэ зэгуры­Iоныгъэ зэримылъым къыхэкIэу кIэлэцIыкIухэм ыкIи Iэта­хъохэм унагъом иIэшIугъэ зэхашIэнэу хъурэп, унагъор абгы­нэзэ яныбджэгъухэм уахътэр адагъакIо.

— Мы проектым пшъэрылъэу иIэр унагъом уасэу иIэм, шэн-хабзэу илъхэм зыкъягъэ­Iэтыжьыгъэныр ары. Ащ хэхьэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэ­хэтщэщтых, интернет-пло­щад­кэхэр къызфэдгъэфедэзэ кIэ­лэцIыкIухэр, Iэтахъохэр ыкIи ныбжьыкIэхэр къыхэдгъэлэжьэщтых. Джащ фэдэу обществэм унагъом ыуасэ къизыIотыкIырэ видеокъэгъэлъэгъонхэр, сурэттеххэм язэнэкъокъухэр, тре­нингхэр, мэфэкI Iофтхьабзэхэр зэхэтщэнхэ мурад тиI. ЯцIы­кIугъом къыщыублагъэу ныбжьыкIэхэм ябгъэлъэгъурэр ары IэубытыпIэ ашIыщтыр. Арышъ, къыткIэхъухьэхэрэм гушъхьэ­баиныгъэ яIэу къэтэджынхэр типшъэрылъ шъхьаI, — къы­Iуагъ Ворэкъо Хьалимэт.

Джащ фэдэу гукIэгъуныгъэ ахэлъэу, зищыкIагъэм IэпыIэгъу фэхъунхэ алъэкIынэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт. Сабый зиIэ бзылъфыгъэхэу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм яIофыгъохэр организацием зэшIуихыщтых. ЧIыпIэ къин ифагъэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зычIэсынхэ алъэ­кIыщт гупчэм икъызэIухын Iоф дашIэщт.

Проектым игъэцэкIэн къыделъытэ бзылъфыгъэхэм я Союз икъутамэхэу муниципальнэ образованиехэм ащыIэхэр мыщ къыхэгъэлэжьэгъэнхэр. Пандемием илъэхъан Iофхэр къызэрэхьылъагъэхэм емылъытыгъэу Союзым хэтхэм яIофшIэн къызэтырагъэуцуагъэп. Iоф­тхьабзэхэу «Женское лицо Победы», «Волонтеры-Конститу­ции», «Соберем ребенка в школу» зыфиIохэрэр зэхаща­гъэх. Ахэм адакIоу сабыибэ зэрыс ыкIи гъот макIэ зиIэ уна­гъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэх.

КIАРЭ Фатим.