ТекIоныгъэр зыхьыгъэр лъэкIуатэ

Хэгъэгум футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр рагъэжьагъэх. 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум хэлэжьэ­рэ командэхэм яапэрэ зэIукIэгъухэр зэфэтэхьысы­жьых. КIэуххэр

«Биолог» — «Зэкъошныгъ» — 3:0, «Динамо» — «Спартак» — 4:1, «Интер» — «Мэщыкъу» — 2:3, «Кубань» — «Черноморец» — 1:4, СКА — «Кубань-Холдинг» — 2:4.
ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт командэхэм яешIэгъухэм джащ фэдэ кIэуххэр афэхъугъэх. Те­кIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр зэ­нэкъокъум щылъыкIотэщтых.

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый къы­зэрэтиIуагъэу, «Биологыр» те­кIоныгъэм нахь фэхьазырыгъ. Апэрэ такъикъ 45-м ыуж пчъагъэр 1:0-у щытыгъ. ЗэIукIэгъум иятIонэрэ кIэлъэныкъо «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ илъыщтыгъ, ау хъагъэм Iэгуаор дидзэн ылъэ­кIыщтыгъэп. Пчъагъэр 2:0 зэ­хъум, «Биологым» ешIэгъур зэрихьыщтыр къэнэфагъ.

Кубокым фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъум «Зэкъошныгъэр» къыхэзыгъ. ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» щыкIорэ ешIэгъухэм ахэлэжьэщт.
ШышъхьэIум и 23-м «Зэкъошныгъэр» Мыекъуапэ щыIукIэщт «Махачкала» Махачкала. ЕшIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщт. Зэпахырэ узым къы­хэкIэу футболыр зышIогъэшIэ­гъонхэр стадионым дагъэхьащтхэп, ИнтернетымкIэ еплъынхэ алъэкIыщт.