Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэегъаджэхэм язэIукIэгъу хэлэжьагъ

Гъэсэныгъэм иIофышIэхэм яшышъхьэIу зэIукIэгъу видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхащагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм закъыфигъэзагъ Урысые Федерацием просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовым. Пандемием илъэхъэнэ къин зипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зыгъэцэкIэгъэ кIэлэегъаджэхэм ар къафэрэзагъ, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, инфраструктурэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ, педагогхэм Iэпы­Iэгъу афэхъугъэнымкIэ лъэ­бэкъоу ашIыхэрэм министрэр къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Iудзыгъэ шIыкIэм тет гъэсэныгъэр кIэлэеджакIо­хэм яегъэджэнкIэ тедзэу щыт ыкIи ар очнэ шIыкIэм ычIыпIэ ашIыным егупшысэхэрэп.

— Гъэсэныгъэм иучреждениехэм егъэджэныр зэрэзэхащэрэ шIыкIэр онлайн-егъэджэнымкIэ зэблэпхъун плъэкIыщтэп. Ащ зэрэпсаоу тытехьан гухэлъ тиIэп. Мы лъэныкъомкIэ тшIэрэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр кIэлэегъаджэхэм урокхэр зэха­щэнхэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъуныр ары, — къыIуагъ Сергей Кравцовым.

КъызэраIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу къоджэ еджапIэхэр предметнэ лабораториехэмкIэ зэтырагъэ­псыхьащтых, къалэхэм адэт гъэсэныгъэм иучреждениехэри зыщагъэгъупшэщтхэп. Джащ фэдэу пIуныгъэ IофшIэным изэхэщэн, классхэм пэщэныгъэ адызезыхьэхэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэным мэхьанэшхо зэряIэр министрэм хигъэунэфыкIыгъэх.

— Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ипшъэ­рылъкIэ Iоныгъом и 1-м щегъэ­жьагъэу мыщ фэдэ кIэлэегъа­джэхэм сомэ мини 5 тедзэу къаIэкIэхьащт. Ащ дакIоу шъо­лъыр ыкIи муниципальнэ тынхэр нахь макIэ ашIынхэ фитхэп, — къыIуагъ Сергей Кравцовым.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат профильнэ минис­терствэмрэ ащ ипащэу Сергей Кравцовымрэ рэзэныгъэ гущы­Iэхэр апигъохыгъэх, лъэныкъо­хэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм осэ­шIу фишIыгъ.

— УФ-м просвещениемкIэ ­и Министерствэ пшъэрылъэу къы­гъэуцухэрэр зэкIэ республикэм ыгъэцэкIэщтых. Гъэсэны­гъэм мэхьанэу иIэр къыдгурыIозэ, кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотынхэм, кIэлэегъаджэхэм яквалификацие хагъэхъоным, материальнэ базэр нахьышIу шIыгъэным тынаIэ тедгъэтыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент ипшъэ­рылъкIэ классхэм пэщэныгъэ адызезыхьэхэрэм тынэу афа­тIупщыщтым нэмыкIэу респуб­ликэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэ тедзэ аIукIэщт, ар сомэ 1200-м щегъэжьагъэу 1500-м нэсыщт.

Гъэсэныгъэм непэ иIофхэм язытет, тапэкIэ пшъэрылъэу щытхэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэужым атегущыIагъэх. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м просвещениемкIэ и Министерствэ общэ гъэсэны­гъэмкIэ къэралыгъо политикэм ыкIи гъэIорышIэным и Департамент идиректорэу Евгений Семченкэр, АР-м гъэсэныгъэм­рэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Евгений Ле­бедевыр, Адыгеим и Общест­веннэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, УФ-м народнэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэ яIофы­шIэхэм иреспубликэ профсоюз организацие ипащэу Сергей Кошкиныр, Адыгеим икъалэхэм ыкIи ирайонхэм япащэхэр, кIэлэегъаджэхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу