Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьагъ

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ащ да­кIоу цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ мы аужырэ илъэсхэм республикэм щызэшIуахыгъэр бэ.

Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэплъэ, ынаIэ тет Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Пшъэрылъхэм язэшIохын къыдыхэлъытагъэу социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъакIэхэр шъо­лъырым щашIых, зищыкIагъэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIы-лIэх, ящыкIэгъэ оборудованиемкIэ зэтырагъэпсыхьэх. Джащ фэдэу бюджетым ихахъохэр, инвестициехэр нахьыбэ шIы­гъэнхэм республикэм ипащэхэм мэхьанэшхо раты.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэрэм ащыщ тишъолъыр иэкономикэ къыхалъхьэрэ инвестициехэм ахэгъэхъогъэныр. Ар зэшIохыгъэным фэшI мы аужырэ илъэс­хэм Урысыем щызэхащэрэ Iоф­тхьэбзэ инхэм республикэр чанэу ахэлажьэ, проектэу къы­гъэхьазырхэрэр инвесторхэм зэрашIогъэшIэгъоным ишыхьатэу сомэ миллиард пчъагъэ зы­тефэрэ зэзэгъыныгъэхэм лъэ­ныкъохэр акIатхэх. Джащ фэдэу IэкIыб къэралыгъохэми адыряIэ зэпхыныгъэр агъэпытэ. Инвестициехэм алъэныкъокIэ республикэм хъопсагъоу зэрэщытыр, бизнесым зэрифэшъуа­шэу Iоф дэшIэгъэным зэрэ-фэ­хьазырыр зэфэхьысыжьхэм къагъэлъагъо.

Инвесторхэм зэпхыныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэным, ахэм яIофшIэн зэрифэшъуашэу зэ­хащэн амал яIэным, административнэ пырыохъухэр щымыIэнхэм афэшI «зы шъхьангъупчъэкIэ» заджэхэрэ шIыкIэр республикэм щагъэфедэ. Ащ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо зэриIэр, шIогъэшхо къызэритырэр ежь бизнесменхэми къыхагъэщы.

— Экономикэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектхэр дгъэцэкIэнхэм тыпылъ. Инвес­торхэм алъэныкъокIэ тызэIу­хыгъ, къыттефэрэр зэкIэ зэшIо­тхыным, бизнесым зэпхыны­гъэу дытиIэр дгъэпытэным тыфэхьазыр, — еIо КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым телъытэгъэ проект инхэр Адыгеим щагъэцакIэх, нэмыкI гухэлъэу щыIэри макIэп. Бизнесменхэм ти­экономикэ къыхалъхьэрэ ин­вестициехэр нахьыбэ хъумэ, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэм япчъа­гъэ ахэхъощт, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу аIэкIэлъхэр нахьышIу хъущтых. А лъэны­къом шъолъырым ихэбзэ къулыкъу­хэм анаIэ тырагъэтыныр пшъэрылъ шъхьаIэу къегъэуцу АР-м и ЛIышъхьэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.