Проект анахь дэгъухэм ахалъытагъ

Социальнэ Iофым фэгъэзэгъэ проект анахь дэгъухэм якъыхэхынкIэ зэфэхьысыжьхэр бэмышIэу ашIыгъэх, зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщы­дэзыхыгъэхэм грантхэр аратыгъэх.

ЗэкIэмкIи мыкоммерческэ организацие 12 къыхагъэщыгъ. Ахэм зэу ащыщ Мые­къуапэ Iоф щызышIэрэ православнэ гимназиер. Лъэныкъоу «Про­филактика социально опас­ных форм поведения граждан» зы­фиIорэмкIэ къыгъэхьазырыгъэ проектэу «КIэлэцIыкIу-ны-тыхэм яклубэу «Преображениер» анахь дэгъоу къыхагъэщыгъ.

Клубэу «Преображениер» архиепископэу Тихон имурадкIэ 2019-рэ илъэсым къызэIуа­хыгъ. Республикэ грантым имылъкукIэ клубым иIофшIэн ригъэжьагъ.

— Мы проектым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр унагъом иинститут гъэпытэгъэным тыкъыпкъырыкIызэ цIыфхэм социальнэ зекIокIэ дэеу къахафэхэрэр нахь макIэ шIыгъэныр ары. 2019-рэ илъэсым имэзитIум къыкIоцI, чъэпыогъумрэ шэ­кIо­гъумрэ, унагъом Iоф зэрэдэтшIэщтымкIэ екIолIакIэхэр дгъэфедагъэх. Ны-тыхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ ягушъхьэбаиныгъэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъынымкIэ шIуагъэ къэзытырэ Iоф­тхьабзэхэр зэхэтщагъэх. Зэ­фэ­хьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъ мы проектыр цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоныр ыкIи ащ шIуагъэ къызэритырэр, — къыIуагъ православнэ гимназием ипащэу Елена Дьяченкэм.

Мы илъэсми проектым игъэ­цэкIэн лъагъэкIуатэ. Ащ къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ 11 зэ­хащэнэу агъэнафэ, ахэм нэ­бгырэ 350-рэ, джащ фэдэу волонтер 20 фэдиз ахэлэжьэщтых.
Пащэм къызэриIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэм ипрограммэ зэ­ха­гъэуцо зэхъум ны-тыхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытагъэх. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр кIэлэцIыкIухэм ыкIи на­хьыжъхэм япсауныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэм иIофыгъу ары.

Iудзыгъэ шIыкIэм тет технологиехэм хэхъоныгъэ ашIыным фэшI YouTube каналэу «Семья и семейные ценности» зыфи­Iорэми иIофшIэн ригъэжьэнэу агъэнафэ.
КIарэ Фатим.