Батырхэм яуплъэкIунхэр

Урысыем атлетикэ он­тэгъумкIэ ихэшы­пы­кIыгъэ ныбжьыкIэ командэ Европэм, дунаим язэнэкъо­къу­хэу бжыхьэм щы­Iэщт­хэм зафегъэ­хьа­зыры.

Москва хэкум егъэджэн-зы­гъэсэн зэIукIэгъухэу щызэхащагъэм хэгъэгум испортсмен ныбжьыкIэхэр ахэлажьэх.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зы­хьы­рэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан къызэрэтиIуагъэу, Адыге­им щыщ нэбгыри 4 хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ зэрэхэтым тегъэгушIо.

ЩашIэ Рустам, кг 61-рэ, Давид Саядян, кг 67-рэ, Артем Горловыр, кг 73-рэ, Дмитрий Шмариныр, кг 73-рэ, зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэзэ, хэпшIыкIэу яIэпэ­Iэсэныгъэ хагъахъо. Батырхэм бэкIэ тагъэгугъэ.

Республикэм щыщ кIалэхэу Москва хэкум зыщызыгъасэхэрэм тренерэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Ас­лъан ягъус. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, Москва хэкум щыкIорэ егъэ­джэным пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъегъэIэтыгъэным зэхэщакIохэр пылъых. Тарихъым, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр ныбжьыкIэхэм къафаIуатэх.

ШышъхьэIум и 23-м нэс егъэ­джэн-зэхахьэр Москва хэкум щыкIощт. ЯтIонэрэ зэIукIэгъур къа­лэу Кисловодскэ щызэхащэщт. Адыгэ Республикэм щапIугъэ Елизавета Толмачевар хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ рагъэблэгъагъ.

ЩашIэ Рустам, Давид Саядян, Елизавета Толмачевам Европэм иныбжьыкIэхэм язэIукIэ­гъухэм зафагъэхьазыры. Артем Горловымрэ Дмитрий Шмаринымрэ дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу хэлэжьэнхэм фэшI егъэджэн-зэIукIэгъухэм ухьазырыныгъэ дэгъу къащагъэлъэгъон фае. КIуачIэр, къулаир анахь дэгъоу зыпсыхьэхэрэр тренерхэм къыхахыщтых.