Анахь дэгъоу зыгъэфедагъэмэ Адыгеир ащыщ

Шъолъыр хэхъо­ныгъэмкIэ Пра­ви­тель­ствэ комиссием и Президиум (иштаб) изэхэсыгъоу видеоселектор шъуашэкIэ тыгъуасэ зэхащэгъагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ хэлэжьагъ.

Ар зэрищагъ Урысые Федерацием и Пра­вительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным.

Гъогу псэолъэшIыныр зэ­рэ­кIорэм ыкIи мы лъэныкъомкIэ къэгъэлъэгъонэу щыIэхэм атегущыIагъэх. Урысыем иавтомобиль гъогу тедзэхэм ягъэ­псын игугъу пшIын хъумэ, Ма­рат Хуснуллиным къыкIигъэт­хъыгъ охътэ кIыхьэм, 2035-рэ илъэсым нэс, телъытагъэу ахэмкIэ пшъэрылъхэр аухэсынхэ зэрэфаер. Урысыем исубъектхэм ялъэIу тхылъхэр мы илъэсым иIоныгъо мазэ и 15-м нэс атынхэу щыт.

«Мы Iофыгъор зэхэфыгъэн фае чIыпIэхэм яхэхъоныгъэ, транспортэу ащызекIорэм ипчъа­гъэ къыдыхэлъытагъэхэу, объектхэр зэратыщтхэм ичэзыу, ахъщэу апэIухьащтыр зыфэ­дизыр ыкIи къыздикIыщтыр гъэнэфагъэхэу. Мы Iофыгъом изэгъэкIун пылъыщтхэр Уры­сыем транспортымкIэ иминистерствэрэ Урысые автодорымрэ. Шъолъырхэри мы Iоф­шIэным чанэу къыхэлэжьэнхэ фае», — къыIуагъ Урысые Фе­дерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ.

Зэхэсыгъом илъэхъан Марат Хуснуллиным къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ Фонд къыщыдэлъытагъ гъогу хъыз­мэтым тегъэпсыхьэгъэ мылъку тедзэу сомэ миллиард 15,7-рэ хъурэр. Мэхьанэшхо иI шъо­лъырхэм ащ фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэнхэм.

Урысыем транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих игущыIэ зэхэсыгъор лъигъэкIотагъ. Административнэ Iофы­гъохэр нахь къызэрыкIо зэра­шIыгъэхэм ишIуагъэкIэ зигугъу тшIырэ лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ проектхэмкIэ зэзэгъы­ны­гъэхэмрэ мылъкум игъэзекIонрэ япIалъэхэр агъэкIэкIын ­пшъэрылъхэр щытых. Мыщ дэ­жьым Адыгеир къыщыхагъэщыгъ УФ-м исубъектхэу процент 94-кIэ ыкIи нахьыбэу гъогу псэолъэшIынымкIэ пшъэ­рылъхэу зыфагъэуцужьыгъэхэр зыщагъэцакIэхэрэм.

Мы лъэныкъом тиреспубликэ анаIэ лъэшэу зэрэщытырагъэтырэр къыхэгъэщыгъэн фае. ГущыIэм пае, тишъолъыр Мые­къуапэ къэзыухьэрэ гъогу проектышхо щагъэцакIэ. Мыщ иапэ­рэ чэзыоу километри 9 хъурэр 2009-рэ илъэсым атыгъ. ЯтIонэрэ чэзыумкIэ псэолъэшIыным (километри 10,4-м) къыдыхэлъытагъ лъэмыдж зэпырыкIыпIи 3. 2022-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ ар аухы­нэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу IофшIэнхэр ыкIэм щыфагъакIох псыхъоу Шъхьэгуащэ зыщызэпырыкIыщтхэу псэупIэу Тульскэм екIолIэщт гъогур.

«Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм игъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къа­хэхыгъэ мылъкоу сомэ миллион 211-м нахьыбэ пэIуагъэ­хьанэу щыт. ЧIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогуи 8 зэтырагъэпсы­хьажьын ыкIи ашIын гухэлъхэр щыIэх.

Шъолъырым ихэхъоныгъэ-кIэ мэхьанэшхо зиIэ гъогу 17 агъэнэфагъ. Ахэм ащыщых: «Дахъо — Лэгъо-Нэкъэ бгы те­шъу», «Гъозэрыплъ — Лэ­гъо-Нэкъэ бгы тешъу», «Мыекъуапэ къэзыухьэрэр», «Черниговскэр — Тыгъэмыпс», «Инэм — Адыгэкъалэ», «Тэхъутэмыкъуай — Козэт — Новэр — Яблоновскэр», «Шытхьалэ — Джаджэ — Дружба», «Крас­нооктябрьскэр — Къурджыпс — Дагестанскэр — Безводнэр», «Абдзэхэхьабл — Новосвободнэр», «Красногвардейскэр — Улап — Заревэр» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр.

«Ыпэ титэу хэхъоныгъэ тшIыным игугъапIэ занкIэу епхыгъ гъогухэм яшIынэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо про­граммэхэмрэ къадыхэлъыта­гъэм. Ащ ишIуагъэкIэ шэпхъэшIухэм адиштэрэ ыкIи Iэры­фэгъоу щыт транспорт зэпхыныгъэ тиIэ хъущт. Ар — тапэкIэ хахъоу тиIэщтым изы къэ­кIуапIэу, непэ лъэшэу тынаIэ зытедгъэтын фаеу щытыр ары», — елъы­тэ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу