«Сэ сылIэми — сиорэдхэр щыIэщтых»

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ адыгэ усэкIо цIэрыIоу Теуцожь Цыгъо Алый ыкъор къызыхъугъэр илъэси 165-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу щызэхащагъэм джары зэреджагъэхэр, ахэр ежь Цыгъо игущыIэх.

ГущыIэм ыкIи гущыIэкIэ шIыкIэм адыгэхэм мэхьанэшхо ратыщтыгъ, ащкIэ анахь еджэпIэ инхэу лъэпкъымкIэ щытыгъэхэр адыгэ хьакIэщхэр арых. Лъэпкъ губзыгъагъэр, адыгагъэу адыгэр зэрэкъэирэр ахэм ащыпсыхьагъэх.

Теуцожь Цыгъо акъылышIо губзы­гъагъ, гъашIэм десэ хихыгъ, Тхьэм къыхилъхьагъэр къыхэкIыжьын фэягъэ­ти, ышъхьэ къыIэти, нахь акъылыр къызэкIом, усакIо хъугъэ. Ынэ пэкIэкIыгъэр, ыгу пхырыкIыгъэр зэкIэ Цыгъо иусэхэм, иорэдхэм, ипроизведение инхэу къыIохэзэ атхыжьыгъэхэм къащиIуагъ. Ахэм уяджэ къэс гупшысэм нахь зыкъызэIурагъэхы, адыгэ жэрыIо творчествэмрэ ежь Теуцожь Цыгъо ыусыгъэхэмрэ ягупшысэ кIапсэ тилитературэ гъогу зафэ тыращагъ.

МэкIайхэм усакIом итхылъхэу илъэс зэфэшъхьафхэм къыфыдагъэкIыгъэхэр, ахэм тицIыф гъэсагъэхэм — тхакIохэм, шIэныгъэлэжьхэм къараIуалIэхэрэр зыдэт журналхэр, тхылъхэр, гъэзетхэр атетэу тэлъэгъух. Тхылъжъыеу «Памятные даты по Республике Адыгея на 2005 год», иапэрэ тхылъэу «Ыусыгъэмэ ащыщых», «ХэшыпыкIыгъэ произведениехэр», «Насып Iахь» зыфиIоу Мыекъуапэ 1980-рэ илъэсым къыщыдэкIыгъэр, Теуцожь Цыгъо къызыхъугъэр илъэси 150-рэ зэхъум, 2005-рэ илъэсым тхылъитIоу къыдэкIыгъэр — апэрэм усакIом иусэхэр, поэмэхэр, ятIонэрэм — Теуцожь Цыгъо итхыгъэхэм къараIуалIэхэрэр, гукъэкIыжьхэр къадэхьагъэх. Цыгъо къызыхъугъэр илъэси 160-рэ зэхъуми, тхылъышхо ушъагъэу, ыпхъум ыкъоу Iэшъынэ Юрэ зэхигъэуцуагъэр — ежь Цыгъо ыусыгъэхэр ыкIи итворчествэ зигунэсхэм ягукъэкIыжьхэр дэтэу къы­дагъэкIыгъэр тэлъэгъух.

Лъэпкъ усэкIошхоу Теуцожь Цыгъо фэгъэхьыгъэ уасэ зиIэ гущыIэ игъэкIотыгъэхэу Шъхьэлэхъо Абу, Блэгъожъ Зулкъаринэ, Тхьаркъохъо Юныс, тха­кIоу ГъукIэлI Нурбый, сурэтышIэу ыусы­гъэхэр зыгъэкIэрэкIагъэу Къат Теуцожь, журналистхэм ятхыгъэ зэфэшъхьафхэр къэгъэлъэгъоным щытэлъэгъух. Цыгъо ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ нахь пэблагъэ зыпшIынымкIэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIыгъэ усэкIошхо губзыгъэм зыфэбгъэнэIосэнымкIэ мы мэфэкI къэ­гъэлъэгъоныр IэпыIэгъу дэгъу.

ШIушIагъэр кIодырэп, Теуцожь Цыгъо ыусыгъэхэр мыкIодыжьыщт акъыл шыгъэхэу къытфигъэнагъэх. ТхылъеджапIэм иIофышIэ хъупхъэхэми «тхьашъуе­гъэпсэу!» ятэIо.

Мамырыкъо Нуриет.