Щынэгъончъэныр ылъапсэу

ШIэныгъэм и Мафэ Адыгеим щынэгъончъэу щырегъэкIокIыгъэным зы­щытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ ко­мис­сием тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Евгений Лебедевым къызэриIотагъэмкIэ, шIэныгъэм имафэ республикэм иеджапIэхэм ащызэхащэщт. МэфэкI зэхахьэхэм ахэлэжьэщтых апэрэ классым кIощтхэр, джащ фэдэу еджапIэм зэIухыгъэ чIыпIэ икъу иIэ зыхъукIэ я 9 — 11-рэ классхэм арысхэр.

Коронавирусыр къэмыгъэ­хъугъэнымкIэ шIэгъэн фаехэу Роспотребнадзорым къыгъэнэфагъэхэр мэфэкI мафэм имызакъоу егъэджэныр мэкIофэкIэ шIокI имыIэу агъэцэкIэн зэрэфаер лIышъхьэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

«ЦIыфхэр зэрэсымаджэхэрэм иIофыгъо джыри зэIухы-гъэу къэнэ, ащ елъытыгъэу санитарнэ шапхъэу щыIэхэр зэкIэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащызехьэгъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ елъытыгъ тисабыйхэм япсау­ныгъэ, узыр къэмыгъэхъугъэным анахьэу шъунаIэ тежъу­гъэт. Районхэм терроризмэм ебэныгъэнымкIэ комиссиеу ащыла­жьэхэрэм мы Iофыгъор ащызэхэшъуф, еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ япащэхэм Iоф адашъушI».

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къытыгъэ къэбарымкIэ, гъэсэныгъэм иучреждениехэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр джырэ уахътэм ащылъагъэкIуатэ. Мы илъэсым телъытэгъэ мылъкур зэкI пIоми хъунэу агъэфедагъ. Адыгеим гъэсэныгъэм ипсэуа­лъэхэу итхэм полицием елбэтэу укъызэреджэщт кнопкэхэр ачIэтых, машIо къэхъугъэмэ макъэ къэзыгъэIущт автоматическэ пкъыгъохэмкIэ, видеолъыплъэнымкIэ зэтегъэпсыхьагъэх, хъу­рэябзэу къэмышIыхьэгъэ за­къоу къэнагъэр Мыекъопэ районым ит еджапIэхэм ащыщэу зы. Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципальнэ псэупIэм иадминистрацие пшъэрылъ фишIыгъ а Iофыгъор псынкIэу дагъэзыжьынэу ыкIи къыкIигъэтхъыгъ терроризмэм еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ щыухъумэ­гъэнхэр игъом ыкIи икъоу зэшIохыгъэным мэхьанэу иIэм.

«ШIэныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ мэфэкIым сабыйхэр ашIуабэ дашIэу ежэх. Ащ ихэгъэунэфыкIын тэрэзэу, пстэури къыдыхэлъытагъэу тыкъекIолIэн фае процентишъэм нэсэу еджа­кIохэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ ящынэгъончъэн зэшIохыгъэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Росгвардием Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэ­нэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Игорь Нечаевым къызэриIотагъэмкIэ, гъэсэныгъэм иучреждение пстэоу Адыгеим итхэр къагъэгъунэх Росгвардием ивневе­домственнэ къулыкъу, мыщ икъэ­рэгъулэхэм ыкIи унэе къэ­гъэгъунэн организациехэм. Къулыкъу зэфэшъхьафхэм азыфагу щызэхэщэгъэ комиссием ахэр ыуплъэкIугъэх ыкIи Iофэу ашIэрэм зэрэдиштэхэрэм еплъы­гъэх. МэфэкI Iофтхьабзэ­хэр рамыгъажьэхэзэ ахэр зыщызэхащэщтхэр хэбзэухъума­кIохэм ауплъэкIущтых къулы­къум ихьэ гъэсагъэхэр ягъу­сэхэу.

Спортым зыщыпылъхэ объектхэр терроризмэм щыухъу­мэгъэнхэм иIофыгъо шъхьафэу зэхафыгъ. АР-м физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет ипащэу Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, апшъэрэ шапхъэхэм адиштэрэ спорт Iофтхьэбзэшхохэр ащызэхэщэгъэнхэмкIэ Адыгеим щагъэфе­дэрэр спортым фытегъэпсы­хьэгъэ псэолъэ 16. Ахэр зэрэщынэгъончъэхэмкIэ тхылъхэр апылъых, УФ-м спортымкIэ и Министерствэ спорт объектхэмкIэ и Урысые реестрэ пстэури хэтых. Муниципальнэ мылъкум хэхьэрэ спорт псэуалъэхэм къатефэрэ категориехэр афэшIыгъэхэу зигугъу къэтшIыгъэ реестрэм хэгъэхьэгъэнхэм иIофыгъуи къаIэтыгъ.

Къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм республикэм и ЛIы­шъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ мы IофшIэныр агъэпсынкIэнэу ыкIи къыкIигъэтхъыгъ цIыфхэм ящы­нэгъончъагъэ гъэлъэшыгъэн зэ­рэфаем. Мыщ дэжьым лIы­шъхьэм елъытэ категорие зимыIэ псэуалъэхэм шъолъыр ыкIи урысые мэхьанэ зиIэ зэнэ­къо­къухэр ащызэхапщэхэ мы­хъунэу.

Зэхэсыгъом илъэхъан джащ фэдэу щызэхафыгъэх мэкъэтыным имэфэ зыкI зыщызэхащэщт псэуалъэхэу Адыгэкъалэрэ Мыекъопэ районымрэ адэтхэм ящынэгъончъэн, терроризмэм епхыгъэ гупшысэхэм апэшIуе­кIогъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр. КIэухым едэIугъэх Теу­цожь ыкIи Кощхьэблэ районхэм терроризмэм пэшIуекIо­гъэнымкIэ якомиссиехэм Iофэу зэшIуахырэм.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.