Iофхэр нахьышIу хъугъэхэми, джыри щыкIагъэхэр щыIэх

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхэсыгъоу щыкIуагъэр цIыфым зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием пэшIуекIогъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр. Россельхознадзорым и Къыблэ межрегиональнэ ГъэIорышIапIэ, федеральнэ учреждениеу «Россельхозцентр» зыфиIорэм и Къутамэу АР-м щыIэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

Уц шIоим пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ Межведомственнэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм джырэблагъэ муниципальнэ образованиехэр къыкIухьагъэх. Ащ хэтхэр псэупIэ кой администрациехэм япащэхэр ягъусэхэу социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуа­лъэхэм ащыIагъэх, мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ чIыгухэр къаплъыхьагъэх, амброзием игъэкIодын фытегъэпсыхьагъэу зэшIуахырэр зэрагъэлъэгъугъ. УплъэкIунхэм къагъэлъэгъуа­гъэр мы Iофтхьабзэм щызэфахьысыжьыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур зэхэсыгъор къызэIуихызэ, бэдзэогъум и 22-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 7-м нэс муниципальнэ образованиехэр къызэракIухьагъэхэр къыIуагъ. Гъэ­рекIо Iофхэр зытетыгъэм егъэ­пшагъэмэ, мыгъэ нахьышIу хъу­гъэхэу агъэунэфыгъ, ау джыри щыкIагъэхэр мымакIэу щыIэх.

— Амброзиер анахь лъэшэу зызыушъомбгъурэ уц шIойхэм ащыщ. ЦIыфым ипсауныгъэ иягъэ зэрэригъэкIырэм имызакъоу, чIыгуми, лэжьыгъэми ягуао. Зы куашэ нэмыIэми имыупкIыгъэу къанэмэ, псын­кIэу чIыгубэ зэлъикIун ылъэ­кIыщт. А зэпстэур зэкIэми къагурыIон фае. Уц шIоим игъэкIодын Iэпэдэлэл зышIы­хэрэм пшъэдэкIыжь ахьыщт, — къыIуагъ министрэм.

БлэкIыгъэ илъэсым ебгъа­пшэмэ, мыгъэ амброзием иупкIэн нахь зэрэпылъхэр нэужым къэгущыIагъэхэми къаIуагъ. Арэу щытми, джыри уц шIоир жъугъэу къэкIы. Россельхознадзорым и Къыблэ межрегиональнэ ГъэIорышIапIэ икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Лъэцэр Адамэ къызэриIуагъэмкIэ, планым хэтэу гъогогъуиплIырэ уплъэкIунхэр зэхащагъэх. Кощ­хьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэр, Адыгэкъал зыдэщыIагъэхэр. БлэкIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, уц шIоир зэрэнахь макIэр нафэ, ау джыри къэкIы. Ащ игъэкIодын Iэпэдэлэл зышIыгъэу къыхагъэщыгъэхэм апае протоколих зэхагъэуцуагъ.

Джащ фэдэу Красногвардейскэ район администрацием ипащэу Гъубжьэкъо Темур илъэIукIэ мэкъумэщ чIыгу Iахьхэр ауплъэкIухи, 56-мэ амброзиер лъэшэу къащыкIэу зэрагъэунэфыгъэр, ау охътэ кIэкIым къыкIоцI 53-р зыемэ зэраупкIэжьыгъэр инспектор шъхьаIэм къыIуагъ.

«Россельхозцентрэм» и Къу­тамэу АР-м щыIэм ипащэу Анна Минаковам мэкъу-мэщым епхыгъэ чIыгухэр зэрауплъэкIугъэхэр къызэфихьысыжьыгъ. Мы уц шIоим игъэкIодынкIэ Iофхэр анахь зыщыдэйхэу ащ къыхигъэщыгъэр Тэхъутэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэр ары. Тэ­хъутэмыкъое районым ипсэупIэхэри, мэкъумэщ чIыгу Iахь­хэри амброзием зэлъикIугъэх, зыпарэми ыупкIэхэрэп. Амыгъэ­федэу чIыгу Iахьыбэ муниципальнэ образованием илъ, ахэм ащыщыбэм ябысымхэр зэ­рамыгъэунэфышъурэм къыхэкIыкIэ, арагъэупкIэнэу хъурэп, пшъэдэкIыжь зэрагъэхьыни щыIэп.

ЗэкIэ мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ чIыгухэм язытет тегущыIэхэзэ, ахэр зылэжьыхэрэм уц шIойхэм ягъэкIодын фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр игъом ыкIи икъоу зэрэзэшIуамыхы­хэрэм ыпкъ къикIыкIэ амброзием хьасэхэм зызэращиу­шъомбгъурэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ.

ПсэупIэхэри, мэкъумэщ хъыз­мэтым ичIыгухэри зыщыкъабзэхэу, нэмыкIхэмкIэ щысэтехыпIэу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм зыцIэ къыраIуагъэр Шэуджэн районыр ары. ГъэрекIуи мыгъи уплъэкIунэу зэхащагъэхэм ар къагъэлъэгъуагъ.

АР-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ иминистрэ пстэури къызэфихьысыжьзэ, уплъэкIунхэр, протоколхэр, тазырхэр хэмытэу уц шIоим зэремыбэныхэрэр узгъэгумэкIын Iофэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ. КъызэриIуагъэмкIэ, ащ фэдэхэм якъыхэгъэщын лъагъэкIотэщт, амброзием иупкIэн Iэпэдэлэл зышIыхэрэм пшъэдэкIыжь ахьыщт.

БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсым ибэдзэогъу мазэ ыкIэм АР-м и Парламент зэхэсыгъоу иIагъэм цIыфым зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием игъэкIодын нахь чанэу дэлэжьэнхэу къызщиIорэ джэпсалъэу республикэ къэралыгъо ыкIи чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэ хэбзэ органхэм, зэкIэ цIыфэу исхэм афэгъэзагъэр щаштэгъагъ. Нэужым, ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм зыщагъэгъозэнэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуа­дзэу Шъэо Аскэррэ муниципальнэ образованиехэр къа­кIу­хьа­гъэх, псэупIэхэми, мэкъумэщ чIыгухэми ащыIагъэх. ЩыкIа­гъэу къыхагъэщыгъэхэм зыщатегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо зэхащэгъагъ.

Мыгъи Парламентым ипащэхэм мы Iофым къыфагъэзэжьыгъ. Уц шIоим пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ Межведомственнэ комиссием хэтхэм Россельхознадзорым и Къыблэ межрегиональнэ ГъэIорышIапIэ, АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ялIыкIохэр ягъусэхэу муниципальнэ образованиехэм ащыщхэр къакIухьагъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым алъэгъугъагъэм егъэпшагъэмэ, Iофхэр нахьышIу зэрэхъугъэхэр, псэупIэ койхэм япащэхэм амброзием игъэкIодын мымакIэу Iоф зэ­рэдашIэрэр ахэм къыхагъэщыгъ. Амброзием зэрарэу къыхьырэр къыкIагъэтхъызэ, ащ иупкIэн ымыгъэгумэкIыхэрэм законым къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу административнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтыр, комиссием изэхэ­сыгъо къызэрэрагъэблэгъэщтхэр къаIуагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.