«ЭкоЦентрэм» къеты

Щынэгъончъэнхэм пае

Мафэ къэс автомашинэ 60-мэ Адыгеим пыдзэфэ пытэхэр къыщаугъоих. Ахэр региональнэ операторым мэфипшI тешIэ къэс дезинфекцие ешIых.

ХэкIыр зэрэзэращэрэ транспортым игъэкъэбзэн ыкIи дезинфекцие шIыгъэным лъэшэу анаIэ зэрэтетыр ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ къыщыхагъэщыгъ. Ащ ищыкIэгъэ оборудованиер Мые­къопэ, Тэхъутэмыкъое районхэм ащытиIэ базэхэм ащагъэуцугъ. Санитарнэ шапхъэхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр ащ фэгъэзэгъэ организацием зэзэгъы­ныгъэу дашIыгъэм тетэу арашIылIэх.
ХэкIыр зэрэIуащырэм ылъэныкъокIэ упчIэ зиIэр мы телефонымкIэ теон ылъэкIыщт: 8-962-868-14-62.

Джыри зэ шъугу къэтэгъэкIыжьы

Бэдзэогъу мазэм ООО-у «ЭкоЦентрэм» иофисхэм нахьыпэрэм фэдэу цIыфхэр рагъэблэгъэнхэу рагъэжьэжьыгъ.

Роспотребнадзорым санитарнэ шапхъэу къыгъэнэфагъэхэр агъэцакIэзэ ахэм Iоф ашIэ. Игъорыгъоу жьы къабзэр къачIагъахьэ, вирусым ущызыухъумэрэ веществохэмкIэ къатхьакIых, чIаутхэх.

Офисхэм къяблагъэхэрэм маскэ аIулъыныр шIокI зимыIэ Iоф, чэзыум хэтхэм метрэрэ ныкъорэ азыфагу илъыным пае афагъэнэфагъэм текIыхэ хъущтэп.

ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэуи региональнэ операторым иIофышIэхэм зафэжъугъэзэн шъулъэкIыщт. Телефонхэр электроннэ почтэм ижъугъотэщтых. Мары ащ иадресыр: https://adygeya.clean-rf.ru. Офисхэр зыдэщыIэхэр: МыекъуапэкIэ урамэу Пионерскэр, 297-рэ, поселкэу ЯблоновскэмкIэ урамэу Школьнэр 10/1, АдыгэкъалэкIэ урамэу Советскэр 2В.

Игъом аIэкIэхьанэу

Пыдзэфэ пытэхэр зэрэIуащыхэрэм ыуасэ мазэм иапэрэ мэфипшI шIомыкIэу пстэуми къатын фае.

Ащ фэшI ар зэратыщт квитанциехэр цIыфхэм игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэм региональнэ операторым ынаIэ тет. Мыгужъонхэм пае мазэ къэс и 15-м шIомыкIэу тхылъым итыщтыр ащ испециалистхэм агъэнафэшъ, нэужым АО-у «Урысые почтэм» ыгощынхэу IэкIегъа­хьэх.

Региональнэ операторым мы IофшIэныр зыпарэкIи Iэпэдэлэл ышIырэп, ау ащ пае къэмынэу игъом квитанциер къызэрафамыхьыгъэмкIэ цIыфхэр зэрагъэтхьаусыхэхэрэм хэхъо.

Хэукъоныгъэхэр агъэунэфынхэшъ, нэужым ащ фэдэ къыхэмыкIыжьыным анаIэ тырагъэтышъуным пае, тхылъыр игъом къызфамыхьыгъэхэр охътабэ тырамыгъашIэу ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ макъэ рагъэIунэу ащ именеджерхэр къыкIэлъэIух.

ПIалъэр зэраукъуагъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр электроннэ почтэмкIэ жъугъэхьын шъулъэкIыщт. Инстаграмым щышъутхыми алъыIэсыщт. НэкIубгъор: @ecocentr_adygeya. Джащ фэдэу мы телефонымкIэ, 8-800-707-05-08, шъутеоми хъущт.